Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over gezonde mobiliteit en hoe dit te verwezenlijken is.

Beweging en veiligheid in de wijk - Handleiding bewegingsbevorderende en veilige wijken
Alleman T.A., Storm I., Penris M.J.E., RIVM-rapport 270014001, Bilthoven, 2005

Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe een bewegings-bevorderende en veilige woonwijk kan ontstaan en geeft 50 aanbevelingen voor het inrichten van wijken. Bestemd voor alle gemeenten in Nederland die in nieuwbouw- en herstructureringsplannen aandacht willen besteden aan het stimuleren van lichamelijke activiteit en veiligheid van de inwoners.

De Gezonde Wijk
Den Hertog F., Bronkhorst M., Moerman M., Van Wilgenburg R., EMGO Instituut, Amsterdam, 2006

In het onderzoek Gezonde Wijk is in vier verschillende wijken in Amsterdamhet verband onderzocht tussen zichtbare wijkkenmerken en de lichamelijke activiteit van bewoners. Met vragenlijsten is nagegaan hoe mensen zich door hun buurt bewegen. Onder andere werd gevraagd hoe vaak en hoe – met de auto, met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet - ze boodschappen doen, en hoe vaak en waar de kinderen (buiten) spelen. Per onderzochte wijk waren er grote verschillen in hoeveel mensen fietsen en lopen. In het vervolgonderzoek ‘Park of perk' wordt onderzocht welke buurtkenmerken dit verschil verklaren.

Childstreet 2009-kinderen veilig, gezond en mobiel op straat
Dol E. en Kips E., The International Institute for the Urban Environment, Delft, 2009
In deze publicatie vertellen twintig auteurs uit verschillende hoeken hoe kinderen veilig gebruik kunnen maken van de straat. U vindt hierin concrete mogelijkheden om de buitenruimte kindvriendelijker te maken, zoals de Kids Street Scan (KiSS) en de Speelstraat.

Vooronderzoek ‘Aanpak beweegvriendelijke omgeving'
Duijvestijn P., Van Eck J., Kuitert K., DSP groep, Amsterdam, 2010

In dit literatuuronderzoek is gekeken wat bekend is over ruimtelijke maatregelen (inrichting en beheer) die nodig zijn voor een actieve leefstijl en hoe een gemeente die maatregelen kan organiseren en communiceren, om te bevorderen dat ze ook genomen worden.
 

Beleidswijzer Fietsverkeer. Kennis voor fietsbeleid gebundeld
Fietsberaad, Publicatie nr. 9, Ede, 2005

Deze beleidswijzer gaat over de niet-infrastructurele kennis van fietsbeleid. U vindt er ideeën in over draagvlak, planvorming, financiën en reisdoelen. Ook bevat de brochure beleidsinstrumenten om het autogebruik te ontmoedigen, om een samenhangend fietsroutenetwerk en goede fietsparkeervoorzieningen te maken en om fietsbeleid te voeren via communicatie en educatie.

Stimuleren van fietsen naar het werk
Hendriksen L.J.M., Fekkes M., Butter M., TNO-rapport KvL 2010.033, Leiden, 2010

In dit rapport heeft TNO onderzocht met welke beleidsmaatregelen fietsen naar het werk beter gestimuleerd kan worden.

Fietsen is groen, gezond en voordelig
Hendriksen I. en Van Gijlswijk R., TNO, Leiden, 2010

In dit rapport zet TNO tien argumenten op een rij om de fiets te gebruiken. Deze argumenten worden onderbouwd, waarbij resultaten gebruikt zijn uit (literatuur)onderzoek. De uitkomst is aangevuld met berekeningen.

Gezondheidseffecten van wegverkeer, een quickscan
Jongeneel W.P., Staatsen B.A.M., Van Kempen E.E.M.M., Fischer P.H., RIVM-briefrapport nr. 630800001, Bilthoven, 2009

In deze quickscan vindt u een beschouwing van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluid en verkeersveiligheid als gevolg van wegverkeer.

Inspiratieboek ‘Nieuwe energie voor mobiliteit'
Van den Toorn M, Het Klimaatverbond, 201
1
Beschrijft voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals het inzetten van stadsdistributie voor het bevoorraden van de winkels in de binnenstad, parkeergarages met elektrische oplaadpunten, en verbeterde voorzieningen voor fietsers. U kunt het boek bestellen via www.sdu.nl. Samenvattingen van de projecten staan op ondergenoemde website.

 

Bron: de Nationale Beeldbank / Berbara Houweling