Meer weten?

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over gezonde inrichting van de openbare ruimte en hoe dit te verwezenlijken is.

Beweging en veiligheid in de wijk - Handleiding bewegingsbevorderende en veilige wijken
Alleman T.A., Storm I., Penris M.J.E., RIVM-rapport 270014001. Bilthoven, 2005
Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe een bewegingsbevorderende en veilige woonwijk kan ontstaan en geeft 50 aanbevelingen voor het inrichten van wijken. Bestemd voor alle gemeenten in Nederland die in nieuwbouw- en herstructureringsplannen aandacht willen besteden aan het stimuleren van lichamelijke activiteit en veiligheid van de inwoners.

Ruimte om vooruit te komen - De kracht van pleinen in buurten en wijken
BT-Pleinengroep, Tilburg, 2010
Deze publicatie laat zien dat levendige, aantrekkelijke buurtpleinen een belangrijke sociale, culturele en economische functie vervullen voor de hele buurt. Het zijn de lessen die onder andere Tilburg en Breda getrokken hebben uit hun pleinenaanpak in het project Ruimte om Vooruit te Komen.

Prachtig compact NL
College van Rijksadviseurs, Den Haag, 2010
Deze studie gaat over kansen en mogelijkheden van bouwen in bestaan bebouwd gebied. De voordelen van verdichten in de stad worden in beeld gebracht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en combinaties van woningen met groen en water.

Kunst in de wijk
Kunstenaars & Co, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Ministerie van VROM
'Kunst in de wijk' is een magazine over de rol van kunst en cultuur bij de verbetering van de wijk. Aan bod komen de vitale coalities tussen kunstenaars en bewoners, creatieve ondernemers die voor extra bedrijvigheid in de wijk zorgen en de verschillende visies van bestuurders en wetenschappers op de rol van kunst en cultuur in aandachtswijken.

Van wijken weten- Beleid en praktijk in de stedelijke vernieuwing
Ouwehand A.L., Van Kempen R., Kleinhans R, Visscher H. (red.), Delft, 2008
Dit boek illustreert hoe veelomvattend de stedelijke-vernieuwingsopgave is. Het geeft tips, ideeën en voorbeelden om de werkers in de stedelijke vernieuwing te ondersteunen. Daarnaast geeft het een reflectie op de huidige praktijk, zet het aan tot vragen stellen bij gangbare praktijken en draagt zo bij aan vernieuwende benaderingen.

 

Ruimte voor ons allemaal. Participeren in beheer van de openbare ruimte
VROM, Den Haag, 2005
In deze publicatie geeft informatie over IPSV-projecten (InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing) ervaring hebben opgedaan in het inrichten van openbare ruimten. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: functies van de openbare ruimte; mate van openbaarheid; leerpunten; doel van participatie; niveau van participatie; grenzen aan participatie; inrichting én beheer; veiligheid; organisatie van participatie; wie zal dat betalen?; een nieuwe weg; overzicht projecten.

Stad en Stijging-Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing
VROM-raad: Den Haag, 2006

In dit advies bepleit de VROM-raad om stedelijk-vernieuwingsbeleid meer vorm te geven vanuit de ambities van bewoners. In projecten van fysieke ‘upgrading' van vastgoed en initiatieven voor verbetering van leefbaarheid en sociale cohesie – die domineren in de huidige stedelijke vernieuwing – hebben bestuurders en beleidsmakers de wens van bewoners te veel uit het oog verloren.

Publieke ruimte-Naar een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer VROM-raad: Den Haag, 2009
Om de kwaliteit van de publieke ruimte op peil te houden, moeten het Rijk, gemeenten, corporaties en private partijen een actieve strategie voeren. Juist in een tijd waarin de waarde van vastgoed terugloopt, wordt de kwaliteit van steden en landschap in stand gehouden door te investeren in de publieke ruimte. Het advies bepleit een nieuwe balans tussen beeld, belang en beheer door het ontwikkelen van een integrale strategie voor verbetering van de openbare ruimte.