Aanbevelingen

Hier vindt u aanbevelingen die van belang zijn voor de organisatie van het project. Het zijn aanbevelingen op het gebied van participatie, evaluatie, financiering, communicatie, planvorming en beheer.

Participatie

 • Stel vroegtijdig een projectgroep samen met deelnemers uit gemeentelijke afdelingen en organisaties: GGD (medische milieukunde, gezondheidsbevordering), gezondheid, welzijn, groen, ruimtelijke ordening, onderwijs, jeugd, sport, verkeer, milieu en water. Betrek hier ook (toekomstige) bewoners, beheerders en een ontwerper bij.
 • Maak een duidelijke taakverdeling voor de verschillende partijen.
 • Stel een creatieve en competente projectleider aan, die mensen bij elkaar brengt, enthousiast maakt en een gezond ontwerp hoog op de agenda houdt.
 • Spreek vooraf met de projectgroep af wat jullie verstaan onder een ‘gezond ontwerp'.
 • Maak gezondheid concreet: stel doelen over hoe gezond je wijk, park of school moet zijn en hoe dat gemeten moet worden.
 • Neem contact op met uw GGD bij vragen over uw gezondheid.
 • Stel in de projectgroep een gezamenlijke visie en ambitie met doelen vast.
 • Leg samen vast wat je wilt veranderen of verbeteren in je wijk, park of school om de doelen te halen.
 • Doe inspiratie op bij andere gemeenten en verzamel praktijkvoorbeelden.
 • Zet bewonersparticipatie in kleine stappen op. Maak bewoners eerst bewust van hun rol in de wijk en laat ze daarna beginnen met kleinschalige activiteiten. Zo gaan ze zich steeds meer betrokken voelen.
 • Betrek (toekomstige) bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij kennen het gebied en zijn erbij betrokken. Vergeet de jeugd niet.
 • Maak inzichtelijk waarom bewoners en andere belangengroepen betrokken worden bij een project. Moeten ze de kwaliteit van het plan/ontwerp helpen verhogen of draagvlak helpen creëren? Maak duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheid van deelnemers.
 • Creëer politiek draagvlak: betrek ambtenaren en bestuurders bij het plan.
 • Maak voldoende geld en (ambtelijke) tijd vrij voor burgerparticipatie in het project.
 • Organiseer rondetafelgesprekken met betrokkenen en belanghebbenden voor, tijdens en na de uitvoering: dit zijn goede momenten om te reflecteren op resultaten.
 • Geef creativiteit de ruimte: excursies of fotoreportages van o.a. bewoners om een gezamenlijk beeld van het gebied te ontwikkelen, gebruik referentiebeelden, maak gebruik van ontwerpers.

terug naar boven

Evaluatie

 • Plan en organiseer tijdig een evaluatie.
 • Evalueer de uitvoering van het plan, de behaalde doelen (effectevaluatie) en het proces.
 • Maak geld en tijd vrij voor effectonderzoek.
 • Stimuleer uitvoerende organisaties om hun interventies te evalueren. Met de uitkomsten kunt u het beleid monitoren en evalueren.
 • Evalueer aan het einde van een proces, maar ook tussentijds, om tijdig te kunnen bijsturen.

terug naar boven

Financiering

 • Maak een goed financieringsplan. Houd daarbij rekening met beheer en onderhoud na afronding van het project. Breng de kosten en baten van alle partijen in beeld.
 • Bekijk de mogelijkheid tot publiekprivate samenwerking: overheid én bedrijfsleven hebben baat bij de opbrengsten en kunnen de kosten delen.

terug naar boven

Communicatie

 • Maak een communicatieplan. Beschrijf hierin de interne en externe communicatie, bijvoorbeeld met samenwerkingspartners en burgers.

terug naar boven

Planvorming

 • Breng vroegtijdig in kaart welke invloed (ruimtelijke) maatregelen hebben op de gezondheid van (toekomstige) bewoners. Voor milieu kan dit bijvoorbeeld met de GES (gezondheidseffectscreening) Stad en Milieu.
 • Maak een plan flexibel om in de toekomst in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Denk aan tijdelijk gebruik van woningen voor maatschappelijke bestemmingen of het vervangen van parkeerruimte door groen.
 • Zorg voor variatie in ruimte en bewoners in de stad: afwisseling van koop- en huurwoningen, laag- en hoogbouw, voorzieningen en commerciële bestemmingen, en denk aan de mogelijkheid zorg dat er ruimte blijft om wijzigingen daarin te maken.
 • Zorg voor een aantrekkelijke en herkenbare plek.
 • Houd rekening met het effect van een plan op andere beleidsterreinen, op andere locaties en op andere (kwetsbare) groepen. Denk ook aan de effecten op langere termijn.
 • Stem het plan af met andere gebiedsprogramma's en programma's in naastgelegen gebieden.
 • Zet in op een combinatie van infrastructurele, technische, financiële en normstellende maatregelen én goede voorlichting. Dit biedt de meeste kans op succes.

terug naar boven

Beheer

 • Laat de toekomstige beheerders meedenken over ontwerp en inrichting, bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, jeugdwerk, politie en zo mogelijk de bewoners.
 • Geef bewoners en gebruikers een vorm van eigenaarschap. Zorg dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor het beheer van de openbare ruimte.

terug naar boven