Instrumenten

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om de organisatie voor de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving goed vorm te geven.

Participatiewijzer
Website over hoe burgers en organisaties te betrekken bij een project of beleid. Bevat werkvormen om mensen en organisaties te betrekken in diverse fasen van het beleidsproces, en opstarttips (checklist en plan van aanpak).

Brochure Betrokkenheid loont
Brochure met praktijkvoorbeelden van betrokkenheid, ervaringen van actieve bewoners en professionals, contactpersonen en handige sites. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil hiermee best practices delen en achtergrondinformatie geven.

Wijkatelier – Gezondheid in de Buurt
Methode om bewoners hun klachten, wensen, en oplossingen te laten formuleren op het gebied van gezondheid. In een serie bijeenkomsten stelt een groep bewoners een verbeterplan op voor de gezondheid in hun buurt. Deelnemers kunnen ook deskundigen uitnodigen om een bijdrage te leveren aan dit verbeterplan.

Bewonersparticipatie
Experiment binnen de aandachtswijken. De overheid wil bewoners stimuleren betrokken te zijn bij hun wijk, omdat zij direct invloed hebben op de sfeer van hun buurt en er positief aan kunnen bijdragen. In het rapport ‘De 7 experimenten van de wijkenaanpak. Experiment 2 Bewonersparticipatie' vindt u tips, handvatten en voorbeelden om de betrokkenheid van bewoners te bevorderen.

Handreiking Gezonde Gemeente
Handreiking voor gemeenten bij de verschillende fasen van de beleidscyclus (van voorbereiding tot evaluatie) die elke vier jaar leidt tot een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. Bevat concrete handvatten, inspiratie, verwijzingen naar achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. De handreiking is opgesteld door het RIVM Centrum Gezond Leven.

Handreiking Gezonde Wijk
Handreiking voor professionals gezondheidsbevordering die wijkgericht werken. De handreiking brengt informatie over verschillende relevante thema's en sectoren bij elkaar voor wijkgerichte gezondheidsbevordering. Het biedt concrete handvatten, tips, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

Urban Strategy (TNO)
Urban Strategy is een interactief systeem dat integraal inzicht biedt in de leefomgevingskwaliteit bij verschillende ingrepen in de omgeving. Op die manier kan Urban Strategy helpen in de besluitvorming.

Handleiding Gezonde School
Handleiding voor professionals die basisscholen ondersteunen bij integrale en structurele gezondheidsbevordering. De handleiding biedt diverse voorbeelden, instrumenten én een digitaal interventieoverzicht gericht op scholen om planmatig met gezondheidsbevordering op school aan de slag te gaan.

 

Gezonde plannen
Publicatie met overzicht van instrumenten om in ruimtelijke plannen beter te presteren op gezondheid en milieu. Bestuurders en ambtenaren van zowel ruimtelijke ordening en bouwen, als van milieu, gezondheid en welzijn kunnen met dit overzicht bepalen, welke instrumenten in een beleidstraject of bouwplan in te zetten zijn. Opgesteld door GGD Rotterdam-Rijnmond, in opdracht van het Ministerie van IenM.

Sterrenmethode voor duurzaam en gezond bouwen
Instrument waarmee beslissers en adviseurs van bouw- en renovatieprojecten hun ambities kunnen bepalen voor duurzaam en gezond bouwen. Met de methode maakt u een overzichtelijke en werkbare selectie binnen de mens- en milieukwaliteiten van de gebouwde omgeving. U ziet welke thema's hierbij goede kansen bieden. Opgesteld door GGD Rotterdam-Rijnmond.

Checklist Gezondheid in Ruimtelijke Ordening
Digitale checklist waarmee initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en beleidsmakers kunnen nagaan welke gezondheidsaspecten een rol spelen. Na het invullen van de checklist, krijgt u direct een samenvattend rapport met de aspecten die aandacht nodig hebben. De checklist linkt door naar achtergrondinformatie. Opgesteld door het RIVM.

Ruimtelijke Plannen
Het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. Alle ruimtelijke plannen van overheden kunnen via Ruimtelijke Plannen worden opgevraagd.

ZonMw preventieprogramma
Programma (vierde preventieprogramma 2010-2014) met de deelprogramma's Gezonde Leefstijl en een Gezonde Omgeving en Gezonde Slagkracht. ZonMw verbetert preventie, zorg en gezondheid door onderzoek te stimuleren en financieren en door interventies te ontwikkelen en implementeren. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen nadat een programma is bekendgemaakt en opengesteld.

Website RuimtexMilieu
Geeft inspiratie voor mensen die vanuit ruimte of milieu betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. U vindt er een praktische handreiking voor een optimale omgevingskwaliteit, en een overzicht van strategieën, methoden en voorbeelden.

DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL)
DPL is een computerinstrument dat de duurzaamheid van een wijk meet en vergelijkt met een referentiewijk. Het is toepasbaar op bestaande wijken en nieuwbouwwijken. De betrokken partijen kunnen een gezamenlijke invulling geven aan duurzaamheid. Het instrument is ontwikkeld door IVAM, UvA BV en TNO.