In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart zijn de weidevogelleefgebieden aangegeven.
Met de aanwijzing van weidevogelleefgebied willen we het leefgebied van bedreigde weidevogels beschermen. Van belang zijn het beheer, de afwezigheid van opgaande begroeiing en gunstige omgevingscondities. Ook de afwezigheid van bebouwing is van belang voor het succes van weidevogelpopulaties. Daarom is vastgelegd dat bouwen in deze gebieden in principe niet is toegestaan. Als dat toch noodzakelijk is, dan moet dit worden gecompenseerd.

Relatie met gezondheid

Voor veel Nederlanders is het belangrijk dat er natuur aanwezig is, omdat die rust geeft en recreatiemogelijkheden biedt. De weidevogelleefgebieden zijn vooral van belang om gebieden te behouden waar de weidevogels rustig kunnen verblijven en zich voortplanten. De provincie vindt het ook belangrijk dat daar gerecreƫerd kan worden. Recreatieve verbindingen zijn soms in het broedseizoen afgesloten om de weidevogels dan niet te verstoren. Lees meer over groen en gezondheid

Wat doet de overheid?

De provincie Noord-Holland beschermt weidevogelleefgebieden als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en subsidieert het weidevogelbeheer.

Noord-Holland is rijk aan weidevogels, zoals de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Van sommige soorten broedt meer dan 20% van de landelijke populatie in Noord-Holland. Van de grutto broedt 15% van de Europese populatie hier. Ondanks de inspanningen van de afgelopen 30 jaar om de weidevogels te behouden, is de vogelstand achteruit gegaan. De provincie spant zich samen met betrokken organisaties en boeren in om deze ontwikkeling te stoppen.

Herkomst kaart en gegevens

De provincie legt in de structuurvisie en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening vast waar natuurgebieden beschermd moet worden en waar nieuwe natuurgebieden worden aangelegd. De weidevogelleefgebieden maken daar onderdeel van uit.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Noord-Holland en vastgesteld in 2014.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.