Ruimte

Nederland is mooi

Denk aan de ruige Wadden, Hollandse vergezichten, stedenbouw, architectuur en natuur. Dat mooie Nederland staat onder druk. Nederland is een van de dichtstbevolkte gebieden in de wereld. Wonen, werken, natuur, recreatie en mobiliteit hebben allemaal een plek nodig.

Integrale gebiedsontwikkeling, waarin de verschillende belangen evenwichtig aan bod komen, is daarom noodzakelijk. Meer dan voorheen beslissen provincies en gemeenten zelf over de inrichting van hun regio. Alle nieuwe ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten zijn te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.

Leefbaarheid

De meeste mensen in Nederland wonen dicht op elkaar in steden. Dit heeft als gevolg dat er veel druk komt te staan op de leefbaarheid van de omgeving. Zo kunnen problemen ontstaan door invloeden vanuit het milieu, maar ook sociale veiligheid kan onder druk komen te staan. Om de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden, werkt de overheid aan de herinrichting van wijken en aan het terugdringen van luchtvervuiling en geluidsoverlast in de leefomgeving. En zij werkt aan veiligheid op straat en voldoende groen. In de Leefbaarometer vindt u informatie over de leefbaarheid van wijken en buurten.

laatst bewerkt 6 oktober 2017

Bekijk de kaarten die horen bij het thema Ruimte. Let op, bij sommige kaarten moet worden ingezoomd om de kaartlaag goed te kunnen zien.

Bestemmingsplannen:
Groen in de Ruimte

 

Stedelijk hitte-eiland effect

Leefomgeving en gezondheid

De inrichting van de woonomgeving heeft invloed op de gezondheid van inwoners. Aantrekkelijke en veilige fiets- en wandelroutes, parken en speelplekken nodigen uit tot bewegen. Daarnaast wordt door voorzieningen zoals scholen en winkels te spreiden de openbare ruimte aantrekkelijk gemaakt voor sociale activiteiten. Samen wordt dit integraal gezondheidsbeleid genoemd. Hiervoor is samenwerking nodig tussen de beleidsafdelingen gezondheid, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer, op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau.

Bij het bepalen hoe de ruimte wordt ingericht spelen naast gezondheid met name ook economische en maatschappelijke belangen een rol. Bovendien kunnen gezondheidsaspecten bij een bepaalde keuze conflicteren. Zo is het goed mogelijk dat een aangewezen plek voor een speelterrein in een wijk juist een plek is met een relatief slechte luchtkwaliteit of met geluidsoverlast voor de omwonenden. Een goede beoordeling en afweging van de gezondheidsgevolgen van ruimtelijke ingrepen is daarom van belang.


Beoordelen gezondheidsgevolgen ruimtelijke plannen

De overheid vindt het belangrijk dat mogelijke gezondheidsgevolgen van ruimtelijke ingrepen vooraf goed in kaart worden gebracht en afgestemd met de initiatiefnemers. Dit is verankerd in de Omgevingswet. De Gids gezonde leefomgeving helpt u op weg met het gezond inrichten van de ruimte, inclusief praktijkvoorbeelden. Nog meer praktijkvoorbeelden om uw leefomgeving gezond(er) in te richten vindt u op de GezondOntwerpWijzer.

laatst bewerkt 6 oktober 2017

Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een belangrijke wet in de ruimtelijke besluitvorming. De wet vereenvoudigt de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. De Wro is het instrument om ruimtelijke behoeften als wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur in een samenhangende benadering te verdelen.

Via de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (AMvB) garandeert de Rijksoverheid nationale belangen in bestemmingsplannen van gemeenten en structuurvisies van provincies. Zoals ruimte voor grote rivieren. De Wro zorgt ook voor snellere besluitvorming. Andere wetten in het ruimtelijk domein zijn de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Tracéwet.  Het kabinet gaat de Wro en verschillende andere wetten vervangen door de Omgevingswet. Deze wet maakt de besluitvorming over ruimtelijke projecten sneller en eenvoudiger.

Structuurvisie

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen van het Rijk voor ruimte en mobiliteit in 2040. Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de komende jaren wilt investeren. En op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeentes krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening.


Digitale ruimtelijke plannen

Volgens de Wro moeten alle ruimtelijke plannen worden gedigitaliseerd. Alle nieuwe ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten zijn te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.


MIRT Projectenkaart

De MIRT projectenkaart (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is onderdeel van het MIRT Projectenboek dat inzicht geeft in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en -programma's. Klik op een project in de kaart voor meer informatie.

laatst bewerkt 6 oktober 2017

Wat kunt u doen als burger

Wie wil bouwen of verbouwen heeft verschillende vergunningen nodig. Om het burgers en bedrijven makkelijk te maken zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in één omgevingsvergunning. Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen bij Omgevingsloket online.

Wat kunt u doen als professional

Er zijn veel mogelijkheden om uw leefomgeving gezond(er) in te richten. Neem voor inspiratie eens een kijkje op de Gids gezonde leefomgeving of de GezondOntwerpWijzer.

laatst bewerkt 6 oktober 2017