Dit komt omdat Internet Explorer een verouderde browser is. Bekijk de kaartviewer met andere internetbrowsers zoals Mozilla Firefox of Google Chrome. Met Microsoft Edge werkt het wel, maar duurt het iets langer voordat de kaart verschijnt.

Alle kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn openbaar en mag je gebruiken voor onderzoek, rapportages en beleidsstukken. Bij 'Uitleg bij kaart' in het rechterblok op de kaartpagina staat wie de kaart heeft gemaakt en hoe je de gegevens kan downloaden.

De kaarten die in de Atlas staan komen uit verschillende jaren. Van sommige kaarten verschijnt elk jaar een update, zoals voor een aantal luchtkaarten. Bij andere kaarten duurt het wat langer, bijvoorbeeld de groenkaart. Vaak heeft de bronhouder geen recentere data om op de kaart te tonen. Soms lopen kaarten achter omdat het verwerken van de gegevens tijd kost, maar worden ze wel elk jaar geactualiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal luchtkaarten en de kaart met buurtinformatie.

De Atlas wil mensen bewust maken van de gezondheid van hun buurt en omgeving. Hoe groen, schoon of beweegvriendelijk is het over het algemeen? Ook een wat oudere kaart geeft informatie waarmee je aan de slag kunt gaan om jouw leefomgeving te verbeteren.

Wij streven ernaar de meest recente kaarten in Atlas te tonen.
Bij ‘Meer informatie', onder de legenda, staat in veel gevallen wanneer de kaart gemaakt is.

In het menu aan de rechterkant van de kaartviewer (de lijst met gekozen kaarten) kan je de transparantie van de kaart aanpassen.  In dit menu kun je ook een andere achtergrondkaart selecteren.

Een aantal kaarten kun je tot op buurtniveau bekijken, maar dat geldt niet voor alle kaarten. Soms is een kaart niet nauwkeurig genoeg om heel ver te kunnen inzoomen. Er is dan te weinig detailinformatie beschikbaar. Maar het kan ook voorkomen dat een kaart zo nauwkeurig is dat deze alleen zichtbaar is als je verder inzoomt.

De kaart die je in Atlas ziet staat bij de bronhouder op een server. Soms is die server tijdelijk niet beschikbaar. En soms is een kaart verouderd of zijn er nieuwe inzichten. De bronhouder haalt de kaart dan wel eens expres van de site. Meldt het ons als een kaart verdwenen is, dan zoeken wij uit waarom.

De topografische kaart van het Kadaster dient als achtergrondkaart. Elk jaar verschijnt een actuele versie van deze kaart en van de luchtfoto's.  Het kan daarom voorkomen dat de achtergrond in de tussentijd verouderd is.

Door een instelling aan te passen kun je de schuifbalken altijd zien.  Kijk op de website Appletips voor uitleg.

Het ingezoomde kaartdeel, zoals zichtbaar op het scherm kun je aan iemand anders doorsturen. Klik op de knop 'kaart delen' in het linkermenu, vierde knop van boven. Hiermee maak je een permanente link. Die link kun je delen via e-mail of social media. 

Atlas Leefomgeving
Ben jij als inwoner benieuwd hoe gezond jij woont? Gebruik de kaarten en informatie van de Atlas Leefomgeving. En ontdek hoe groen, schoon en stil jouw buurt is.

Atlas Natuurlijk Kapitaal
Werk jij aan en met natuur? Gebruik de kaarten van Atlas Natuurlijk Kapitaal om verdiepende, specifieke informatie te vinden over de meerwaarde van natuur voor onze maatschappij.

Atlas van de Regio
Werk jij als beleidsmaker, onderzoeker of ontwerper aan gebiedsontwikkeling of andere ruimtelijke vraagstukken? Dan biedt de Atlas van de Regio jou relevante kaartinformatie. Op die manier ondersteunt de Atlas jou bij een integraal onderzoek naar ruimtegebruik.

Klimaateffectatlas
Ben je als professional (overheid of private partij) op zoek naar een overzicht van gevolgen van klimaatverandering voor je eigen gebied? Gebruik dan de kaarten en informatie van de Klimaateffectatlas als startpunt.

We proberen Check je plek zo actueel mogelijk te houden. De informatie komt uit kaarten die door organisaties van de overheid beschikbaar worden gesteld. Dit zijn organisaties zoals Rijkswaterstaat, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Zij zorgen ervoor dat de informatie regelmatig wordt bijgewerkt.
Soms zijn de gegevens echter van een aantal jaar geleden. Dit kan komen doordat de informatie niet bij alle kaarten even snel verandert, of het kan komen doordat er nog geen nieuwe data beschikbaar zijn.

Zie hiervoor de uitleg van Check je plek

Het percentage groen binnen 500 meter geeft aan hoeveel groen er aanwezig is binnen een cirkel, met een straal van 500 meter, rondom de geselecteerde locatie. Groen moet je hier een beetje ruim opvatten. Het bevat bomen, struiken en  gras, maar ook akkers, braakliggende terreinen en open water. Soms ervaren mensen de hoeveelheid groen in hun omgeving anders dan de smiley weergeeft. Dit kan komen doordat er kortgeleden iets is veranderd in de omgeving. Maar ook wanneer er bijvoorbeeld een bos of park net wat verder dan 500 meter ligt. Dat is dan niet meegenomen in de berekening.

Je ziet de score van allerlei voorzieningen in de directe omgeving van jouw locatie. De gegevens met buurtinformatie uit 2019 komen van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau Statisti. Het geeft aan hoeveel huisartspraktijken, kinderdagverblijven, basisscholen en supermarkten er zijn rondom de buurt van jouw gekozen locatie, tot een afstand van 3 km. Zeker in een stad leidt dit tot hoge scores, omdat een straal van 3 km overeenkomt met een gebied zo groot als vrijwel de hele stad Groningen.

Atlas Leefomgeving haalt de informatie uit kaarten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en andere organisaties van de overheid. Zo komt de informatie over de bestemming of het bouwjaar van een woning uit het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), en de buurtinformatie komt uit kaarten van het CBS.
Mocht de informatie niet kloppen, laat het ons weten via https://www.atlasleefomgeving.nl/contact. Dan kunnen we dit doorgeven aan de betreffende organisaties.
 

De Atlas Leefomgeving bevat veel algemene informatie over je directe leefomgeving. De effecten van de verschillende aspecten op je eigen gezondheid of op die van mensen in je buurt staan niet in de Atlas.  Overleg met je huisarts als je je zorgen maakt over je gezondheid.

Bij vragen of zorgen over gezondheid in relatie tot je leefomgeving kun je contact opnemen met de Afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) van je regio. Zie https://www.ggd.nl

De actuele luchtkaarten geven een indruk van de luchtkwaliteit van het afgelopen uur. Deze kaarten zijn niet geschikt voor toetsing aan grenswaarden. Daarvoor geldt een officiële methode met metingen op meetpunten in combinatie met berekeningen. Zie https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/

Metingen van bijvoorbeeld fijnstof of stikstofdioxide geven de situatie direct rond het meetpunt weer. Met berekeningen kun je de concentratie tussen de meetpunten schatten. Door de berekeningen te toetsen met meetresultaten krijg je toch een goed beeld van de werkelijke situatie .

De Atlaskaarten van de luchtkwaliteit zijn uniek omdat je helemaal kan inzoomen op jouw buurt. Daar zijn gedetailleerde gegevens voor nodig, bijvoorbeeld van verkeer. Gemeenten en provincies sturen deze cijfers elk jaar naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).  Door de verwerking en controle van die gegevens duurt het een tijd voordat de kaart klaar is.

Houtrook bestaat uit een complex mengsel van stoffen, waaronder koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en fijnstof (PM2,5). Er is veel onzekerheid over hoeveel PM2,5 open haarden en houtkachels precies uitstoten. Ook is niet bekend wáár de kachels en haarden staan. Dit maakt het berekenen van de bijdrage van houtstook aan de luchtkwaliteit onzeker. Daarnaast is het ingewikkeld om de bijdrage van houtstook aan de fijnstofconcentratie te meten. Op dit moment is het niet mogelijk een kaart voor heel Nederland te maken met de bijdrage van houtstook aan de fijnstofconcentratie. Er is onvoldoende informatie om een goed beeld te geven van de situatie in wijken en buurten.  In de toekomst hopen we wel een betrouwbare kaart over houtrook op te nemen.  

Meer weten over houtrook?  Bekijk ons thema Schone Lucht en de pagina Houtrook van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Dat kan voor luchtkwaliteit, maar ook voor geluid of water. Lees daar meer over op kennisportaal Samen meten. 

Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland.
Om de geluidsbelasting te berekenen zijn gegevens van de volgende geluidsbronnen gebruikt:
- rijkswegen, gemeentelijke wegen en provinciale wegen (gegevens uit 2019-2021)
- railverkeer (gegevens uit 2019)
- luchtvaart (gegevens uit 2016)
- industrie (kentalraming uit 2008)
- windturbines (gegevens uit 2021)

Voor ieder van deze bronnen is eerst een aparte geluidskaart gemaakt. Die zijn daarna samengevoegd tot één kaart. Het geeft een globaal beeld van de hoeveelheid geluid op een bepaalde plek. De waardes voor wegverkeergeluid zijn zonder de aftrek van artikel 3.4 en 110g uit de Wet Geluidhinder.

 

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night). Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. In de berekening telt de hoeveelheid geluid 's avonds en ’s nachts  veel meer mee dan het geluid overdag. Geluid is in de avond en nacht veel hinderlijker. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring.

De Atlas Leefomgeving bevat algemene informatie over geluid in de leefomgeving. Geluidshinder en lawaaioverlast kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Het hangt er vaak vanaf waar je woont. Neem daarom contact op met je GGD, gemeente, provincie of omgevingsdienst.

De kaart Geluid in Nederland is gemaakt met berekeningen. Zo krijg je een indruk van de hoeveelheid geluid in de buurt van je woning. Deze gegevens kun je niet gebruiken voor het vaststellen van de precieze geluidbelasting op de gevel. Daarvoor zijn metingen nodig. Ook de toetsing aan wettelijke normen moet door een deskundige gebeuren.

De Groenkaart is gemaakt door de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland van 2022 om te zetten naar een kaart die aangeeft waar vegetatie aanwezig is en waar niet. Met behulp van de kaarten “Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)”, “Natura2000” en “Natuurnetwerk Nederland” is in de groenkaart vervolgens aangegeven om welk soort groen het gaat.

De kaart "Hemelhelderheid in de nacht bij een onbewolkte hemel" (hoe donker is het 's nachts) is gemaakt met behulp van het IPOLicht model. Hiermee  kun je  berekenen hoeveel de hemel recht boven je hoofd is verlicht (hemelhelderheid).  Hiervoor worden kaarten gebruikt met de locatie van allerlei lichtbronnen die ’s avonds of ’s nachts licht uitstoten, zoals sportvelden of kassen. Voor ieder van deze lichtbronnen is berekend hoeveel verlichting van de hemel dit veroorzaakt. De kaart is een combinatie van al die deelkaarten.

Natte koeltorens voeren overtollige warmte af uit productieprocessen en gebouwen door water te vernevelen in een installatie in de buitenlucht. Bij onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik kunnen hierbij legionellabacteriën via de lucht worden verspreid. Die bacteriën kunnen de Veteranenziekte (Legionellose) veroorzaken. Natte koeltorens zijn daarom een potentieel risico voor de gezondheid. Zie natte koeltorens.

Het is niet altijd bekend waar natte koeltorens staan. Iedereen kan via de Atlas Leefomgeving een natte koeltoren aanmelden. Volg het stappenplan.

We checken eerst alle aangemelde natte koeltorens bij de Omgevingsdienst. Pas daarna plaatsen we een natte koeltoren op de kaart.

Sommige kaarten kun je rechtstreeks downloaden als GIS-bestand vanuit de kaartviewer. Dat kan als er een downloadlink beschikbaar is onder de legenda.

In onze 'Uitleg bij de kaart' staat vaak een link naar het Nationaal Georegister of het dataportaal van de overheid. Hier kan je in veel gevallen de kaart als GIS-bestand downloaden. Neem anders contact op met de bronhouder van de kaart. 

De technische beschrijving van de kaarten in de Atlas staan in het Nationaal GeoregisterHier staat ook de bron beschreven waar de kaarten te vinden zijn. Een andere viewer kan de kaarten vervolgens ontsluiten als die WMS (web map services) ondersteunt.

In de uitleg bij de kaart (zie hiervoor de link aan de rechterkant op de kaartenpagina, onder de legenda) staat een verwijzing naar de technische beschrijving van de kaart in het Nationaal Georegister. In deze technische beschrijving staat ook de URL en de laagnaam van het WMS bestand. Deze informatie is nodig om de kaart in GIS software te openen. 

Je kunt een kaart insluiten of embedden op je eigen site. Dat gebeurt met een 'iframe' en met de 'permalink' van de kaart.  Maak eerst een permanente link door te klikken op de knop 'kaart delen' in het linkermenu, vierde knop van boven.

Gebruik de HTML code voor een iframe:

<iframe width="600" height="300" frameborder="0" scrolling="no" src="<invoegen permalink>&embed=true"></iframe>

Pas de afmetingen van 'width' en 'height' aan voor je website.

Staat je vraag er niet bij?

Neem contact op:

Als je niet akkoord gaat, kan je vraag niet in behandeling worden genomen. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op je bericht. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt je in onze privacy-verklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Hierin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.
Answer this question to verify that you are not a spam robot.