Elke dag worden in Nederland gevaarlijke stoffen getransporteerd. Dit kan over de weg, het water of per spoor. Rondom deze transporten gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Toch bestaat er een kleine kans dat dingen mis gaan. Bij een ongeval of een lek kan gevaarlijke lading ontsnappen of ontbranden. Zo kan er een giftige wolk, een brand of een explosie ontstaan. Voor het transport van gevaarlijke stoffen is er daarom een zogeheten “basisnet” ingesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes over de weg, het spoor en het water waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Nederland is een dichtbevolkt land. Daarom zal het basisnet soms in de buurt liggen van plekken waar mensen wonen of werken.

aandachtsgebieden

Rondom dit basisnet zijn “aandachtsgebieden” aangewezen. Gemeenten moeten binnen deze aandachtsgebieden rekening houden met mogelijke calamiteiten bij de inrichting van dat gebied. Hulpdiensten kunnen hiermee bij hun plannen rekening houden. Een aandachtsgebied wil dus niet zeggen dat binnen dit gebied “niets” mogelijk is. Het wil zeggen dat er afwegingen gemaakt moeten worden en dat er soms eisen gelden. Er is een brand-, een explosie-, en een gifwolkaandachtsgebied. Dit zijn de effecten die zich kunnen voordoen bij een calamiteit. De aandachtsgebieden zijn wettelijk vastgesteld en hebben vaste afstanden vanaf de transportas. Ze zijn dus niet afhankelijk van schommelingen in vervoerde hoeveelheden of bestemmingen. De grootte van een aandachtsgebied is gesteld op: • Brandaandachtsgebied 30 meter • Explosieaandachtsgebied 200 meter • Gifwolkaandachtsgebied 1500 meter Binnen een aandachtsgebied kan de gemeente ook een voorschriftengebied aanwijzen. Binnen een voorschriftengebied is het voor nieuwbouw verplicht te voldoen aan de aanvullende bouweisen. De aanwezigheid van een aandachtsgebied is een voorwaarde voor het kunnen stellen van aanvullende bouweisen. (PM wellicht PAG-gebied uitwerken)

Over de kaart

Op de kaart ziet u de transportassen van het basisnet. Sinds dit jaar is er een centraal register waarin de veiligheidsrisico’s van bedrijven en tranportassen opgenomen zijn. Dit is het Register Externe Veiligheidsrisico’s. De kaarten uit de Atlas Leefomgeving zijn hierop gebaseerd. Het register wordt gevuld door de afzonderlijke “bronhouders”. Dit zijn de gemeente, de provincies, de waterschappen en het Rijk.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Verschillende bronhouders. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.