Op de kaart zie je de ligging van CNG-tankstations met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren). Het gaat hier om het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met CNG met een installatie die een nominale druk heeft van ten minste 20.000 kPa, bedoeld in artikel 4.481 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) rondom CNG-tankstations worden bepaald door de ligging van de tankzuil en de ligging van de bufferopslag. Deze vaste afstanden zijn afhankelijk van het aantal tankende voertuigen per etmaal. De omvang van de contouren is te vinden in artikel 4.484 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een CNG tankstation geen aandachtsgebieden heeft.

Wie heeft de kaart Tanken van CNG gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.