In het kort

Wat ziet u?

Waterkeringen en dijkringgebieden van natuurwetenschappelijke betekenis.

Wat doet de overheid?

Alle binnendijken zijn fysiek beschermd op grond van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt subsidie voor het beheer van binnendijken.

Wat is de waarde?

De binnendijken vormen een groen netwerk in het Zeeuwse landschap waarin veel planten- en diersoorten een veilig biotoop kunnen vinden en waarlangs zij zich van gebied naar gebied kunnen verplaatsen. De binnendijken zijn van belang voor de instandhouding van de biodiversiteit en zijn verder van recreatieve en ecologische betekenis.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Het bestand is opgebouwd uit de hartlijnen van de dijken.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

De kaart is gebaseerd op een waterstaatkundige kaart.

Beperkingen van de kaart

De kaart toont alleen de ligging van de dijken, niet de precieze dimensies. Een nauwkeurigere binnendijkenkaart op top 10 basis is in voorbereiding.

Voor nadere informatie kijk op de pagina van Natuurbeheer.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.