In het kort

Wat ziet u?

Op deze gezondheidskaart ziet u waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. Deze kaarten zijn gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode.

De hoeveelheid geluid veroorzaakt door de industrie is op de geluidkaart te zien in verschillende kleuren. Dit zijn de geluidcontouren van de gemiddelde geluidbelasting per etmaal (Letm). U kunt tot op wijkniveau de geluidcontouren bekijken. De geluidbelasting per afzonderlijke woning is niet berekend.

De kaart laat alleen de gezondheidssituatie zien ter plaatse van de geluidszone rond industrieterreinen die op grond van Wet geluidhinder gezoneerd zijn. Als uw woning niet binnen een kleur valt, is het geluid van het geluidgezoneerde industrieterrein bij uw huis minder dan 50 decibel gemiddeld over de hele dag.

Gezondheid

Te veel geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Dit kan weer aanleiding geven tot hoge bloeddruk en verhoogde kans op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. Daarnaast heeft lawaai een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wat doet de overheid?

De overheid stelt de geluidzone vast (d.m.v. de 50 en 55 contour) als weergegeven op de kaart en ziet toe op de naleving ervan door middel van zonebewaking.

De GES-kaarten laten zien waar geluid de leefomgevingskwaliteit beïnvloedt en de geluidknelpunten liggen, en geven inzicht bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke planvorming. Bijvoorbeeld bij de locatiekeuze voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, ziekenhuizen).

Over de kaart

Herkomst gegevens
De basis voor deze kaart zijn de Koninklijke besluiten of de bestemmingsplannen waarin de geluidgezoneerde industrieterreinen mogelijk zijn gemaakt.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Deze kaart is gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode. Deze methode geeft een score (van 0 t/m 8) aan de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s.

Omdat geluidhinder van wegverkeer en railverkeer anders ervaren worden dan geluidhinder van bedrijven gelden daarvoor andere GES-scores. Op deze kaart zijn gebieden 50-55 dB(A)-contour en 55 dB(A)-contour en hoger weergegeven met de kleuren, geel(GES score 3) oranje(GES score 5). In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Beperkingen van de kaart
De op de kaart aangegeven gebieden zijn de wettelijk vastgelegde begrenzing. M.a.w. wat maximaal mag optreden als gevolg van het gehele gezoneerde industrieterrein. Dit zegt dus niets over de aanwezige situatie. Deze kan lager zijn.

Omdat het geluid van een industrieterrein telkens verandert, wordt de gemiddelde geluidbelasting voor een etmaal uitgedrukt in één getal, als Letm. De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel. Omdat wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde is niet uit te sluiten dat op een bepaald tijdstip meer of minder geluid is te horen.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Heeft u klachten?
Met gezondheidsklachten die u in relatie brengt met het geluid van een industrieterrein, kunt u terecht bij uw huisarts.

Met klachten over het geluid van een geluidgezoneerd industrieterrein kunt u terecht bij de betreffende gemeente waar het industrieterrein is gelegen. U kunt de overlast ook melden bij het centrale klachten meldpunt, het MIK-punt ). De betreffende gemeente of omgevingsdienst neemt uw klacht in behandeling.

Meer weten?
Voor meer informatie over het geluid afkomstig van een geluidgezoneerd industrieterrein kunt u terecht bij de gemeente of omgevingsdienst waar het industrieterrein is gelegen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.