In het kort

Wat ziet u?

Op deze gezondheidskaart ziet u waar het geluid afkomstig van vliegverkeer van de militaire en burgervliegvelden de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaarten zijn gemaakt met behulp van de Gezondheids Effect Screening (GES)-methode.

De hoeveelheid geluid veroorzaakt door het vliegverkeer is op de geluidkaart te zien in verschillende kleuren. Deze GES-score is bepaald met de Lden-waarde, of de Ke-contour. De geluidbelasting per afzonderlijke woning is niet berekend.

Gezondheid

Te veel geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress. Dat kan weer aanleiding geven tot hoge bloeddruk en verhoogde kans op hart- en vaatziekten en op psychische aandoeningen. Daarnaast heeft lawaai een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wat doet de overheid?
Geluidnormering voor luchtvaart werd tot 2009 vastgelegd in geluidzones. Daarna zijn de geluidnormen verplicht vastgelegd in handhavingspunten. Sinds 2009 worden zones nog wel berekend maar zij dienen niet meer als normering. De zones dienen mede ter vaststelling van het beperkingengebied. De overheid stelt het beperkingengebied rondom een luchthaven vast. Dit beperkingengebied is echter niet alleen gebaseerd op geluid.

De gezondheidskaart laat zien waar geluid de leefomgevingskwaliteit beïnvloedt. Hierdoor kan de kaart helpen bij het maken van afwegingen bij ruimtelijke planvorming. Bijvoorbeeld bij de locatiekeuze voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, ziekenhuizen).

Over de kaart

Herkomst gegevens
De provincie heeft de gezondheids-(GES-) kaart op basis van berekende geluidzones volgens de (deels voormalige) Aanwijzingsbesluiten (Luchtvaartwet) gemaakt. De werkelijke geluidbelasting is vaak lager dan de vergunde “worst case scenario’s”. De geluidzones van de 4 militaire vliegvelden (Eindhoven, Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht) zijn bepaald met vergunde 35 Ke- en 45 Ke- contouren. Van de burgerluchthavens Budel en Seppe zijn de Lden-contouren uit de recente Luchthavenbesluiten gebruikt.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score (van 0 t/m 8) van de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s.

De GES-scores zijn bepaald aan de hand van het Handboek GES 2012. De GES-score is bepaald met de Lden-waarde, of de Ke-contour. De GES-methode drukt de milieugezondheidskwaliteit uit in een cijfer van 0 t/m 8. Deze worden in kleuren weergegeven.

35 Ke-contour - GES 6

45 Ke-contour -  GES 7

48-56 dB(A) Lden - GES 4         

56-70 dB(A) Lden -  GES 6

>70 dB(A) Lden - GES 7 (nvt omdat op landingsbaan geen huizen staan)

In de legenda van de kaart zijn alleen de kleuren opgenomen van de scores die op de kaart voorkomen.

Voor hinder geldt echter wel een andere relatie. Vliegtuiggeluid wordt als veel hinderlijker ervaren dan wegverkeergeluid. Daarom zijn de GES-scores zo gekozen dat het percentage ernstige hinder vergelijkbaar is met dat bij dezelfde GES-score voor andere bronnen van geluid.

Beperkingen van de kaart
Voor de bepaling van de hoeveelheid geluid is gebruik gemaakt van een computerprogramma. Het geluid dat bij een luchthaven optreedt, wisselt erg. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moet er langdurig worden gemeten. Berekeningen met een computerprogramma zijn betrouwbaarder dan metingen over een korte periode.

Omdat het geluid van een burgerluchthaven telkens verandert, wordt de over een jaar gemiddelde geluidbelasting voor een etmaal uitgedrukt in één getal, als Lden. Hierbij staat 'L' voor level (niveau) en 'den' voor day (dag 07.00 tot 19.00 uur), evening (avond 19.00 tot 23.00 uur) en night (nacht 23.00 tot 07.00 uur). De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel. Bij een militaire luchthaven moet voor geluid de Ke-waarde worden gehanteerd. Aangezien voor zowel Lden als Ke wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde per jaar, kan op een bepaald tijdstip meer of minder geluid te horen zijn.

Disclaimer

Hoewel aan de ontwikkeling van deze kaart de uiterste zorg is besteed en de provincie Noord-Brabant zich inspant om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Provincie Noord-Brabant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart en de daarbij verstrekte informatie. Voor deze en alle andere claims op basis van de op de gezondheidskaart aanwezige informatie aanvaarden zij dan ook geen aansprakelijkheid. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Meer weten?

Heeft u klachten?
Met gezondheidsklachten als gevolg van het geluid dat wordt veroorzaakt door het vliegverkeer kunt u terecht bij uw huisarts.

U kunt de overlast ook melden bij het centrale klachten meldpunt, het MIK-punt. Gemeente of provincie neemt uw klacht in behandeling.

Voor klachten over militaire luchtvaart kunt u de Koninklijke Luchtmacht bellen met het gratis telefoonnummer: 0800-022 60 33. U kunt ook het online klachtenformulier vliegbewegingen invullen.

Meer weten?
Voor meer informatie over het geluid afkomstig van de vliegvelden kunt u contact opnemen met de Koninklijke Luchtmacht voor de militaire luchthavens

Op de website van provincie Noord-Brabant staat informatie over de burgerluchthavens.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Brabant. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.