Op de kaart zie je de 160 Natura 2000-gebieden die Nederland telt. Natura 2000 is het samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Deze natuurgebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatlijn. De groengele gebieden zijn de Habitatrichtlijngebieden en de lichtblauwe gebieden zijn de Vogelrichtlijnengebieden. De lichtgroene gebieden zijn zowel Vogelrichtlijngebied als Habitatrichtlijngebied.

Natura 2000-gebieden vind je in alle provincies. Ook zijn er Natura 2000-gebieden in de Waddenzee en de Noordzee.

Natuur beschermen

Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn door de Europese Unie geselecteerd omdat ze soorten en habitattypen bevatten die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Met richtlijnen voor deze gebieden wil de Europese Unie zowel de planten en diersoorten als hun leefgebied beschermen.

Wie heeft de kaart van  Natura 2000-gebieden gemaakt?

Het Ministerie van Economische Zaken bracht deze kaart in 2018 uit.

Wil je de gegevens van Natura 2000-gebieden gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden en dan openen met software voor kaarten.

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 25-07-2022.