Dit is een oproep om mee te denken. Geldend voor planmakers, vergunningverleners en domeindeskundigen bij alle overheden.

De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in volle gang. Een belangrijk onderdeel daarvan is het digitale stelsel omgevingswet (DSO). Dit stelsel en de informatieproducten die daar onder hangen, helpen planmakers, vergunningaanvragers- en verleners en overige partijen (zoals adviesbureaus en burgers) hun werk beter te doen.

Op zoek naar de baten van informatieproducten

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met het opstellen van een business case over een eerste set van informatieproducten. Besluitvorming volgt eind 2017. In die business case worden niet alleen de kosten van de informatieproducten berekend, maar ook de baten ingeschat. Afgelopen zomer is al een voorbereidend onderzoek gedaan naar deze baten. Hierdoor ontstaat inzicht in het profijt dat overheden, initiatiefnemers, professionele gebruikers en belanghebbenden van deze informatieproducten kunnen hebben.

Tussenrapport hier in te zien

De uitkomsten van die zogeheten ‘kwalitatieve analyse' zijn vastgelegd in een tussenrapportage. Dit is het tussenrapport batenlogicamodellen informatieproducten. Het ROMnetwerk vraagt u in een consultatieronde om te reflecteren op de uitkomsten van die tussenrapportage. U draagt dan actief bij aan de verbetering van de business case, op basis waarvan een besluit moet worden genomen over de ontwikkeling van de informatieproducten. Dit is de vragenlijst over de tussenrapportage die u verzocht wordt in te vullen.

Voor wie meedoet aan deze consultatieronde: graag uiterlijk begin oktober reageren. Vragen of opmerkingen kunt u eventueel stellen aan Edgar Wever, van het programma ‘ aan de slag met de Omgevingswet'. Hij is te bereiken op edgar.weverATrws.nl. Bij hem kunt u ook de bijlage bij het batenlogicarapport opvragen.

Een VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) platform

Het ROMnetwerk is een initiatief van de VNG en is een digitaal kennis- en discussieplatform. Het is bedoeld voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen, het voeren van discussies en het leggen van contacten. Het ROMnetwerk bestrijkt alle terreinen binnen het fysieke domein zoals Ruimte, Wo­nen, Milieu, Mobiliteit, Water, Groen en Klimaat. Met het netwerk kunt u kennis en ervaringen uitwisselen en kunt u geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen op deze beleidsterreinen. Het netwerk wordt door de medewerkers van de VNG gebruikt om te peilen of er voldoende draagvlak bin­nen gemeenten is voor nieuw (Rijks)beleid en om in kaart te brengen waar u binnen het bestaande beleid tegen knelpunten aanloopt