Joost, Rini en Cindy

Een lege stoel links in de hoek van de Atlas-kamer. Niet meer die groene tas. Niet meer die zucht. Niet meer die leuke grapjes. Onze projectleider Joost Bakker verliet na 8 jaar de Atlas voor een nieuwe uitdaging: adviseur informatiemanagement bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Atlas-medewerkers Jeannine en Dieneke grepen hun kans om hem nog wat laatste vragen te stellen. Een terug- én vooruitblik. 

Joost, wat was een topmoment in die acht jaar bij Atlas Leefomgeving?

‘Mmm, lastig om te kiezen, er waren veel mooie momenten. Zo vond ik het een opsteker dat de Atlas Leefomgeving de voorkant werd van het Register Externe Veiligheid. De website ‘Risicokaart’ verwijst nu dan ook naar de Atlas Leefomgeving voor de vele kaarten van mogelijke risicosituaties. Denk aan de kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen of natuurbranden. Als de Signaleringskaart EV ook in de nabije toekomst geïntegreerd  wordt, vormt de Atlas Leefomgeving een belangrijke informatiebron op het gebied van Externe Veiligheid.

Ook de Atlas van de Regio van het Planbureau van de Leefomgeving gebruikt de Atlas-viewer (het systeem waar de kaarten in zichtbaar worden gemaakt, red). De Atlas Natuurlijk Kapitaal en het Schone Lucht Akkoord maken er ook gebruik van. Zo hoeven we als overheid het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Zulke mooie stappen kan je alleen zetten als er vertrouwen in je producten en diensten is. Vanuit nieuwe wensen en ideeën ontstaan er steeds nieuwe toepassingen en tools. Dat is een mooie wisselwerking tussen ons, de andere afnemers en Geodan (de leverancier van onze software).

Wat is het verschil tussen de Atlas toen en nu?

‘Je kunt je nu misschien geen wereld zonder digitale kaarten meer voorstellen. Maar toen de Atlas startte in 2012 was deze heel vernieuwend. Zoiets bestond nog niet. In het begin, nog voor mijn tijd, was het een periode van pionieren; met vallen en opstaan een platform bouwen. In de eerste jaren ging het vooral om techniek en het systeem in de lucht houden. Nu gaat het veel meer om waar we voor bedoeld zijn: de overheid en burgers helpen om de leefomgeving in te richten. En dat is ook nodig, bijvoorbeeld om de stikstofcrisis en woningnood samen aan te pakken.’

‘In mijn nieuwe baan voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet ga ik verder met het toegankelijk maken van milieu-informatie in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Waar het DSO zich meer richt op wat er waar mag en kan in de fysieke leefomgeving, heeft de Atlas Leefomgeving als missie om mensen te inspireren en ondersteunen bij het maken van een passende keuze voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Het lijkt mij heel leuk om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken!’

Kaart ‘Scenario Groen Land’ in 2050 uit Atlas van de Regio

Kaart ‘Scenario Groen Land’ in 2050 uit Atlas van de Regio

Heb je nog tips voor de Atlas?

Blijf in contact met je gebruikers: de bezoekers van je website! In 2015 begonnen we bij de Atlas met de themagroepen. Elk Atlas-thema heeft nu een eigen themagroep. Daarin zitten professionals vanuit bijvoorbeeld gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en, Staatsbosbeheer en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als daar in de toekomst steeds meer burgers aan meedoen.’

Joost blijft wielrennen

We zijn aan het einde gekomen van het korte interview. Nog een laatste vraag over zijn grote liefhebberij: wielrennen. Op 23 juni deed Joost met zes RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-medewerkers en twee GGD-medewerkers  mee aan de Climate Classic om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Joost legde 250 kilometer af langs de denkbeeldige kustlijn tussen de Bilt en Groningen, als Nederland onder water loopt. Blijft Joost dit doen? ‘Ja, lijkt me geweldig om dat in 2024 met collega’s van RIVM, GGD én BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) te doen!’ Zo kennen we Joost, sportief, enthousiast en sociaal. We gaan hem missen!
 

RIVM-team Climate Change

Joost (midden) met collega’s na de Climate Classic in 2023