In het kort

Wat ziet u?

Op deze kaart ziet u de door de provincie Gelderland aangewezen weidevogelgebieden. Het betreft landbouwgebieden waar de provincie de eigenaren wil stimuleren om  bij de  bedrijfsvoering rekening te houden met  weidevogels. In deze gebieden stelt de subsidies beschikbaar ten behoeve van weidevogelvriendelijk agrarisch beheer.

De weidevogelgebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone De Groene Ontwikkelingszone bestaat uit terreinen die geen natuurbestemming hebben maar die vaak  ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie probeert samen met haar partners (zoals waterschappen en collectieven voor agrarisch natuurbeheer) te bevorderen dat het leefgebied van weidevogels in stand blijft of wordt uitgebreid. Hiervoor zijn beheersubsidies beschikbaar. In de Omgevingsvisie wordt de openheid van het landschap als belangrijke ruimtelijke kernkwaliteit beschouwd  en wordt bij het beheer van de waterstand rekening gehouden met de watervogels.

Over de kaart

Over de kaart

Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.