Op de kaart zie je de ligging van de locaties waar gevaarlijke stoffen in verpakking worden opgeslagen, met de daarbij berekende plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en aandachtsgebieden.

Het gaat hier om:

 • Het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen, bedoeld in artikel 3.28, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
 • Het in een opslagplaats opslaan van meer dan 1.500 l tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, in gasflessen, bedoeld in artikel 3.28, aanhef en onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
 • Het in een opslagplaats opslaan van 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedoeld in artikel 3.28, aanhef en onder h, van dat besluit, voor zover het opslaan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen, of zowel brandbare gevaarlijke stoffen als gevaarlijke stoffen met die verbindingen, met uitzondering van het opslaan van ten hoogste 30.000 kg per opslagplaats, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, en voor zover het gaat om:

  • a. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en minder dan 2.500 m2 en voor zover het niet gaat om een geval waarvoor afstanden zijn vastgesteld in tabel B.3;

   b. een opslagplaats met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2; of

   c. verpakkingseenheden van meer dan 100 kg met een stof van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I, die in de open lucht worden gelost of geladen.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking moeten worden berekend. Dit is terug te vinden in bijlage VII onder E, onder 5, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder E, onder 5, van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat de aandachtsgebieden van het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking berekend moeten worden.

Per 1 januari 2025 verandert de rekenmethode voor aandachtsgebieden. Daarom worden de berekeningen nu opnieuw gemaakt. In 2024 is daarom nog niet alle informatie per aandachtsgebied bekend. Wel wordt alvast getoond rondom welke bedrijfsactiviteiten nog gifwolkaandachtsgebieden worden berekend. Ze zijn te herkennen aan de term 'placeholder' en hebben een grijze kleur/streepje.

Meer informatie over hoe om te gaan met aandachtgebieden tijdens de overgangsperiode is te vinden op de website van het informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 12 april 2024.