Op de kaart zie je de ligging van bovengrondse opslagtanks voor het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren). Het gaat hier om opslagtanks bedoeld in artikel 4.910 van het Besluit activiteiten leefomgeving met uitzondering van opslagtanks van gasolie, diesel of huisbrandolie en opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2013.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze opslagtanks zijn terug te vinden in artikel 4.914 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden gemeten vanaf het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat deze opslagtanks geen aandachtsgebieden hebben.

Wie heeft de kaart Opslag brandbare vloeistoffen bovengronds gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.