Op de kaart zie je de ligging van opslagtanks voor propaan of propeen met daarbij de plaatsgebonden risico (10-6 contouren) en aandachtsgebieden. Het gaat hier om opslagtanks bedoeld in artikel 4.896 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van dat besluit.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze opslagtanks zijn terug te vinden in artikel 4.899 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden gemeten van het vulpunt, de bovengrondse vloeistofvoerende leiding, de aansluitpunten van deze leiding en pomp, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats van de tankwagens voor het vullen en legen van de opslagtank. De afstand is afhankelijk van de inhoud van de tank en het aantal jaarlijkse bevoorradingen. Er zijn afstanden vastgesteld (vastgesteld ZK) waarbinnen geen zeer kwetsbare gebouwen aanwezig mogen zijn. Er zijn ook afstanden vastgesteld (vastgesteld K) waarbinnen geen (beperkt) kwetsbare locaties en gebouwen aanwezig mogen zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat deze opslagtanks een brandaandachtsgebied en een explosieaandachtsgebied hebben. De omvang van de aandachtsgebieden is afhankelijk van de inhoud van de tank en het aantal jaarlijkse bevoorradingen.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wijzigingen wet- en regelgeving

Onder de Omgevingswet is het registeren van propaan of propeen opslagtanks boven de 3 m3 verplicht. In het oude Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) was dit vanaf 13 m3. De gegevens uit het oude register zijn geconverteerd naar het REV. Omgevingsdiensten hebben tot 1 januari 2025 te tijd om de propaan of propeen opslagtanks met een inhoud van de 3 m3 tot 13 m3 en aan te leveren.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.