Op de kaart zie je de ligging van de locaties van opslag- en transportbedrijven, groothandels en containeroverslagen met een Seveso-hoeveelheid en daarbij de berekende plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en de vastgestelde of berekende aandachtsgebieden.

Het gaat hier om het opslaan van gevaarlijke stoffen buiten een Seveso-inrichting voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, aanhef en onder k, van het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarbij gaat het om het opslaan van ten minste de hoeveelheid van de drempelwaarde die genoemd wordt in bijlage 1, deel 1, kolom 2 of deel 2 kolom 2, van de Seveso-richtlijn.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom een opslag- en transportbedrijf, groothandel of containeroverslag met Seveso-hoeveelheid moeten worden berekend. Dit is terug te vinden in bijlage VII onder E, onder 9, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, E, onder 9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een opslag- en transportbedrijf, groothandel of containeroverslag met Seveso-hoeveelheid, voor zover het gaat om het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, met uitzondering van giftige gassen van categorie GT5, of giftige vloeistoffen van categorie LT3 of LT4, vanaf de opslaglocatie, aandachtsgebieden heeft voor brand, explosie en een gifwolk.

  • brandaandachtsgebied: 30 m
  • explosieaandachtsgebied: 200 m
  • gifwolkaandachtsgebied: 300 m

Uit bijlage VII, E, onder 9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt ook dat een opslag- en transportbedrijf, groothandel of containeroverslag met Seveso-hoeveelheid een te berekenen afstand geldt voor zover het gaat om het opslaan van verpakte giftige gassen van categorie GT5 of giftige vloeistoffen van categorie LT3 of LT4.

Per 1 januari 2025 verandert de rekenmethode voor aandachtsgebieden. Daarom worden de berekeningen nu opnieuw gemaakt. In 2024 is daarom nog niet alle informatie per aandachtsgebied bekend. Wel wordt alvast getoond rondom welke bedrijfsactiviteiten nog gifwolkaandachtsgebieden worden berekend. Ze zijn te herkennen aan de term 'placeholder' en hebben een grijze kleur/streepje.

Meer informatie over hoe om te gaan met aandachtgebieden tijdens de overgangsperiode is te vinden op de website van het informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 12 april 2024.