Op de kaart zie je de ligging van de aardgasmeet- en regelstations met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren). Het gaat hier om de installaties met de volgende kenmerken: het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, als de werkdruk aan de inlaatzijde ten hoogste 10.000 kPa is en de gastoevoerleiding een diameter heeft van ten hoogste 50,8 cm, bedoeld in artikel 3.97, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Plaatsgebonden risico

De omvang van de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) rondom deze stations wordt bepaald door de ontwerpcapaciteit, de werkdruk en de opstelling en zijn terug te vinden in artikel 4.421 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een aardgasmeet- en regelstation geen aandachtsgebieden heeft.

Wie heeft de kaart Gasdrukregelstation en gasdrukmeetstation gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.