Privacyverklaring Atlasleefomgeving (18 april 2019)

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Wij verwerken persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving in Nederland. Om die reden hebben wij onze privacy verklaring, cookies en algemene voorwaarden aangepast.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over een natuurlijk persoon gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Atlasleefomgeving verwerkt alleen “gewone” persoonsgegevens van u, namelijk uw email adres en gebruikersnaam. Atlasleefomgeving verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag

Atlasleefomgeving verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke grondslag is om ze te mogen verwerken, bijvoorbeeld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst. Daarbij zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. De gegevens die u verstrekt worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Doel verwerking van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. Wij gebruiken uw emailadres alleen voor genoemde doeleinden; om contact op te nemen met u als gebruiker indien er vragen zijn naar aanleiding van een melding van u. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor RIVMmedewerkers. De registratiegegevens worden bewaard op een server die voldoet aan de rijksoverheidseisen. De gegevens verstrekken wij niet aan andere instanties en derden.

Bewaren

Bij Atlasleefomgeving bewaren wij uw persoonsgegevens: I) zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,  II) op grond van de Archiefwet is vereist, en III) niet langer dan wettelijk is toegestaan. Bij Atlasleefomgeving wordt uw e-mailadres uit de registratiegegevens verwijderd wanneer de melding door het bevoegd gezag is beoordeeld.

Uw rechten

U heeft het recht tot inzage, aanpassing en verwijdering. Dat houdt in dat u te allen tijde uw melding voordat een beoordeling plaats vindt kan intrekken. Nadat uw melding beoordeeld is door het bevoegd gezag wordt uw e-mailadres vanzelf verwijderd.

Deze privacyverklaring kunnen wij regelmatig herzien. Voor een laatste versie verwijzen wij u naar de website. Voor meer informatie over uw privacy leest u hier hoe het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omgaat met uw persoonsgegevens.