De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving

Werkconferentie 2018
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Hoe richt je de leefomgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners gestimuleerd worden om vaker te fietsen en te lopen? Hoe creëer je kansen voor ontmoeting in de buurt? Hoe richt je groene plaatsen zo in dat ze uitnodigen tot sporten en spelen? We zoomen in op de GO! methode die voor Utrechtse wijken is ontwikkeld om door veranderingen in de leefomgeving de gezondheid van de bewoners te bevorderen. De methode brengt met beschikbare data en focusgesprekken met bewoners eerst de kansrijke thema's in beeld per wijk en koppelt die daarna aan combinaties van effectieve leefomgevingsmaatregelen. De leefomgeving wordt integraal benaderd vanuit de domeinen milieu (lucht en geluid), fysieke inrichting (mobiliteit, groen) en sociale samenhang (eenzaamheid, veiligheid). De GO! methode is ontwikkeld door het RIVM voor gemeente die samen met lokale en regionale partners en burgers op wijk- of dorpsniveau aan een gezondere leefomgeving willen werken.