In het kort

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones, de intrekgebieden en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning. Grondwater is de belangrijkste grondstof voor ons drinkwater.


De kwaliteit van deze waardevolle grondstof wordt bedreigd door uiteenlopende verontreinigingen. Het grondwater moet beschermd worden om verontreiniging te voorkomen. Hiervoor wijzen de provincies grondwaterbeschermingsgebieden aan. In een grondwaterbeschermingsgebied worden beperkingen gesteld aan de menselijke activiteiten om zo de kans op verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Deze beperkingen zijn opgenomen in de provinciale verordeningen behorend bij grondwaterbeschermingsplannen.

Over de kaart

Meer informatie over het ruimtegebruik van de Nederlandse watervoorziening, vindt u in het Compendium voor de Leefomgeving. Zie voor meer informatie over de ecosysteemdienst drinkwater de pagina op Atlas Natuurlijk Kapitaal. Voor meer informatie over grondwaterkwaliteit in relatie tot gezondheid, raadpleeg de Atlas Leefomgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.