In het kort

Naast het maken van de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht (schaal 1:25.000) heeft de provincie Utrecht ook twee afgeleide kaarten opgesteld. Hiervoor is een methode ontwikkeld om de kwetsbaarheid van de bodem zonder en met bodembewerking (zoals ploegen en scheuren) in kaart te brengen.

De kwetsbaarheid weergegeven in deze kaart wordt met name bepaald door de opbouw van het bodemprofiel, het organische stofgehalte van de moerige lagen in het profiel en de diepte waarop bodembewerking plaatsvindt.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Utrecht voor de situatie in 2008.

In de klasse 'kwetsbaar' vallen de veengronden met een laag moerig materiaal van meer dan 40 cm. Gronden met een bodemprofiel volledig bestaande uit moerig materiaal zijn het meest kwetsbaar voor bodemdaling door oxidatie van organische stof. In de klasse 'matig kwetsbaar' vallen alle overige veengronden, moerige gronden en minerale gronden met een laag moerig materiaal van < 40 cm dikte. Tot de klasse 'niet kwetsbaar' worden alle minerale gronden die geen moerig materiaal bevatten gerekend. Deze zijn niet kwetsbaar voor oxidatie van organische stof.

Meer weten?

Kijk hier voor informatie over bodemdaling in Utrecht.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Utrecht. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.