Op de kaart zie je de ligging van de kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare gebouwen en zeer kwetsbare gebouwen. Dit zijn gebouwen die in bepaalde gevallen extra beschermd worden tegen externe veiligheidsrisico’s met gevaarlijke stoffen zoals brand, explosies en gifwolken. Op dit moment zijn gemeenten bezig om gebouwen te voorzien van de juiste kwetsbaarheid. De specificaties per categorie zijn te vinden in artikel 5.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en in bijlage VI. Informatie over kwetsbare locaties is nog niet beschikbaar. Deze informatie wordt later aan de kaart toegevoegd.

De kwetsbaarheid van gebouwen is afhankelijk van een aantal criteria:

 • het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is;
 • de aanwezigheidsduur van personen;
 • in hoeverre personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij een incident.

Gemeenten kennen op basis van deze criteria een kwetsbaarheid toe aan negen gebruiksfuncties:

 1. Woonfunctie
 2. Bijeenkomstfunctie
 3. Kantoorfunctie
 4. Industriefunctie
 5. Logiesfunctie
 6. Sportfunctie
 7. Winkelfunctie
 8. Onderwijsfunctie
 9. Overige gebruiksfuncties

Alle gebouwen op de kaart zijn voorzien van een kleur:

 • De rode gebouwen zijn zeer kwetsbaar. Dit is een gebouw waar verminderd zelfredzame personen verblijven, dat wil zeggen mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. Denk daarbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, bassischolen, dagverblijven voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, kinderopvang en gevangenissen.
 • De oranje gebouwen zijn kwetsbare gebouwen. Dit zijn gebouwen met een woonfunctie en bestemd voor nachtverblijf. Gebouwen zijn ook kwetsbaar als er veel personen een groot deel van de dag aanwezig zijn.
 • De beige gebouwen zijn beperkt kwetsbaar. Dit zijn bijvoorbeeld verspreid liggende woningen in het buitengebied of kleine gebouwen met een bijeenkomstfunctie waarin personen maar een beperkt deel van de dag aanwezig zijn.
 • Voor grijze gebouwen is door de gemeente nog geen kwetsbaarheid toegekend. Gemeenten zijn in april 2024 gestart met het toekennen van de juiste kwetsbaarheid aan de gebouwen.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de gemeenten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over hoe gemeenten omgaan met kwetsbare gebouwen?

Op de pagina Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staat meer informatie over hoe gemeenten omgaan met kwetsbare gebouwen binnen aandachtsgebieden en voorschriftgebieden. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024.