Op de kaart zie je de ligging van opslag- en transportbedrijven, groothandels en containeroverslagen en tankstations met LNG met daarbij de berekende plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en vastgestelde aandachtsgebieden.

Het gaat hier om het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.286, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, of het bieden van gelegenheid voor het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG, bedoeld in artikel 3.297, aanhef en onder a, van dat besluit.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom het tanken van of het bieden van de gelegenheid voor het tanken van voertuigen en werktuigen bij opslag- en transportbedrijven, groothandels en containeroverslagen en tankstations moeten worden berekend. Dit is terug te vinden in bijlage VII onder E, onder 10, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, E, onder 10 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat het tanken van of het bieden van de gelegenheid voor het tanken van voertuigen en werktuigen met LNG bij opslag- en transportbedrijven, groothandels en containeroverslagen en tankstations, brandaandachtsgebieden heeft. De grootte van de aandachtsgebieden is afhankelijk van de reactietijd van een noodstopvoorziening, bovenvulling, verlading pomp, en de voordruk in kPa. De afstanden staan in tabel E.10 uit bijlage VII, E, onder 10 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 12 april 2024.