A1a. Tanken van LPG

Op de kaart zie je de ligging van LPG tankstations met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren en aandachtsgebieden. Het gaat hier om het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG, bedoeld in artikel 4.472 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Plaatsgebonden risico

De omvang van de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) rondom LPG tankstations worden bepaald door de jaarlijkse doorzet. De contouren worden gemeten vanaf het vulpunt, de bovengrondse leidingen, de opslagtank en de tankzuil en zijn terug te vinden in artikel 4.472c van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden. Binnen deze contouren mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn.

De afstanden in de Revi en het Bal met betrekking tot het plaatsgebonden risico zijn als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over het voorschrijven van hittewerende bekleding op de tankwagen niet meer van toepassing. Het Ministerie van IenW gaat de regelgeving hierop aanpassen. U kunt tot de aanpassing van de regelgeving niet uitgaan van de PR-afstanden opgenomen in het REV. Deze afstanden zijn namelijk mede gebaseerd op de aanname dat het LPG-tankstation wordt bevoorraad door een LPG-tankwagen voorzien van een hittewerende coating. Neem contact op met het bevoegd gezag als u meer informatie nodig heeft in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 1a van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een LPG tankstation aandachtsgebieden heeft voor brand en explosie. Het bevoegd gezag moet binnen deze aandachtsgebieden rekening houden met mogelijke calamiteiten bij de inrichting van dat gebied.

Wie heeft de kaart Tanken van LPG gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid.