Op de kaart zie je de ligging van LPG tankstations met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en aandachtsgebieden. Het gaat hier om het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG, bedoeld in artikel 4.472 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Plaatsgebonden risico

De omvang van de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) contouren rondom LPG tankstations wordt bepaald door de jaarlijkse doorzet. De contouren worden gemeten vanaf het vulpunt, de bovengrondse leidingen, de opslagtank en de tankzuil en zijn terug te vinden in artikel 4.472c van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 1a van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een LPG tankstation een brandaandachtsgebied en een explosieaandachtsgebied heeft.

Wie heeft de kaart Tanken van LPG gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.


Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.