In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u naar welke hoogte het water maximaal kan stijgen bij een overstroming vanuit zee, meren of de grote rivieren (primaire keringen). Het gaat dus niet over overstromingen van uiterwaarden en droogmakerijen. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het water kan komen te staan.

Het hangt af van de waterstand en de plek van de dijkdoorbraak, hoe hoog het water uiteindelijk komt. Om deze kaart te maken, zijn computerberekeningen uitgevoerd van verschillende dijkdoorbraken. Voor elke locatie is vervolgens gekeken wat de maximale waterhoogte was. De donkere gebieden overstromen bij een dijkdoorbraak niet allemaal tegelijkertijd.

Wat is het gevaar?

Overstromingen komen in Nederland niet vaak voor. Bij overstromingen zullen veel mensen overlijden (verdrinken) en is sprake van grote maatschappelijke ontwrichting. Ook ontstaat er zeer grote economische schade. Huizen en gebouwen lopen waterschade op, bedrijven kunnen niet open en vervoerders moeten omrijden.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente en hulpdiensten informeren en waarschuwen u als er kans is op een overstroming. Als u moet evacueren, zorg dan dat u voldoende eten, drinken en warme kleren bij u heeft. In veel gevallen is thuisblijven of schuilen in de directe omgeving een veiliger optie.

U kunt actuele waterstanden vinden op actuelewaterdata.nl. Het Watermanagement Centrum Nederland van Rijkswaterstaat en de waterschappen waarschuwt en alarmeert voor (dreigend) hoogwater. Nog meer overstromingskaarten vindt u op https://www.basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#, de Klimaateffectatlas en de Risicokaart.

Over de kaart

Achtergrond kaart:

De kaart is samengesteld door Rijkswaterstaat aan de hand van de set overstromingsscenario’s die in het Deltaprogramma zijn gehanteerd bij het afleiden van de nieuwe waterveiligheidsnormen.

De scenario’s zijn gebaseerd op computersimulaties van provincies en waterschappen. Deze zijn gemaakt in het kader van het landelijke project “Veiligheid Nederland in Kaart” (VNK2) en voor diverse regionale studies. Voor het maken van die overstromingssimulaties op een uniforme wijze konden modelleurs gebruik maken van de 'Leidraad overstromingsberekeningen voor VNK2’ (Kok & van der Doef, 2008) en het handboek ‘Kwaliteitsborging overstromingsmodellen’ (Vermeulen & Leenders, 2010).

Rijkswaterstaat heeft uit deze set scenario’s per locatie bepaald wat de maximale waterhoogte was.

De originele kaart staat op https://www.basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/viewer/27

Laatst bewerkt: 08-12-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.