In het kort

Wat ziet u?
In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de diepere bodemlaag (50 - 100 cm) in potentieel beïnvloede gebieden. Omdat de afleiding van de definitieve achtergrondwaarden is gebaseerd op de toplaag van de onbeïnvloede landbodem, zijn deze meetwaarden niet meegenomen in de afleiding van de definitieve achtergrondwaarde. De precieze meetwaarden zijn in te zien door eerst op de i-knop links in het scherm te klikken en vervolgens op een meetlocatie in de kaart te klikken. Daarnaast zijn in de [overzichtskaart PFAS] ook de meetwaarden van alle afzonderlijk gemeten PFAS stoffen beschikbaar.

Over PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten omdat ze water, vet en vuil afstoten. Door gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. PFAS breken niet af, kunnen zich makkelijk verspreiden in het milieu en kunnen ophopen in dieren, planten en het menselijk lichaam. Het RIVM doet onderzoek naar de risico’s van PFAS voor de gezondheid en het milieu.

Achtergrond
In juli 2020 heeft het RIVM Definitieve achtergrondwaarden gepubliceerd voor de stoffen PFOS en PFOA in de Nederlandse landbodem. De achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de concentraties van PFOS en PFOA die in onbeïnvloede gebieden aangetroffen kunnen worden. Onbeïnvloede gebieden zijn plekken waar de grond relatief schoon is, dus zonder direct aanwijsbare vervuilende bron.

Gebruikte gegevens
De definitieve achtergrondwaarden zijn afgeleid op basis van metingen in de bovenste 20 cm van de bodem in onbeïnvloede gebieden. Deze metingen zijn door het RIVM uitgevoerd. De gebruikte methodiek wordt hier beschreven, en de meetgegevens kunt u hier downloaden.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 16-01-2021.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.