Op de kaart zie je de ligging van mestvergistingsinstallaties met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren). Het gaat hier om het vergisten van dierlijke meststoffen in een installatie die bestaat uit een vergistingstank en een gaszak of opslagtank voor de opslag van vergistingsgas, bedoeld in artikel 4.864, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze vergistingsinstallaties zijn terug te vinden in artikel 4.866 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden gemeten vanaf het middelpunt van de gaszak of het aftappunt van de opslagtank. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een mestvergistingsinstallatie geen aandachtsgebieden heeft.

Wie heeft de kaart Mestvergistingsinstallatie gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.