In het kort

Wat ziet u?

Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunningen verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij geurrelevant zijn. De geurzones zijn gebaseerd op de vergunde emissies van een bedrijf. De geurzones geven dus niet de werkelijke geurkwaliteit aan, maar de toegestane belasting. De gemeentelijke bedrijven zijn niet opgenomen.

GRENSWAARDE: maximaal toegestaan

RICHTWAARDE: Waarde waar naar wordt gestreefd om overlast te beperken

STREEFWAARDE: Zo klein mogelijke belasting

Over de kaart

Doel van vervaardiging:

De geursignaleringskaart geeft aan waar de mogelijkheden en beperkingen zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart geeft aan of een geplande ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone valt, of er nader onderzoek moet worden gedaan.

Meer weten?

Kijk op Gezond en veilig wonen in Gelderland.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.