Kaart van platte daken in Nederland

We hebben weer een paar mooie nieuwe kaarten voor u toegevoegd aan de kaartenbibliotheek. Bij het thema bouw hebben we een kaart van de platte daken toegevoegd. Goed om te weten als uw gemeente groene daken of waterdaken wilt stimuleren. En nodigt uw gemeente uit tot bewegen? Lees verder over het nieuwe kaartenaanbod.

Water vasthouden

De verwachting is dat door klimaatverandering regenbuien steeds heftiger worden. In een kortere tijd komt dan meer water naar beneden. Hierdoor kan het voorkomen dat het riool het niet aankan en het teveel aan water op straat blijft staan. Water op straat kan een risico vormen voor de gezondheid. Door vergroening van daken en tuinen wordt regenwater langer lokaal vastgehouden. Zo heeft het water de tijd om rustig af te stromen naar het riool of in de bodem te zakken. Een plat dak is gunstig in te richten als een groen dak of een waterdak. Op onze nieuwe kaart is te zien waar de platte daken gelegen zijn*. Met name gemeentes en ruimtelijke ontwikkelaars kunnen deze kaart goed gebruiken om te kijken waar mogelijkheden zijn om water langer te bergen.

Milieugezondheidsrisico kaart

Het milieugezondheidsrisico (MGR) bestaat uit een combinatie van geluid en luchtverontreiniging. De MGR beschrijft hoe groot de gezondheidseffecten van beide risicofactoren bij elkaar opgeteld zijn. Dit verschilt van plek tot plek, afhankelijk van bijvoorbeeld de ligging van wegen, industrie en vliegvelden. De MGR-kaart is gemaakt met informatie uit de kaarten met concentraties van fijnstof en stikstofdioxide gecombineerd met kaarten van geluid door weg- en railverkeer voor het jaar 2016. Meer toelichting bij deze kaart kunt u binnenkort vinden op onze site.

Geurhinder

In 2016 is een nieuwe inventarisatie geweest van verstoringen in de beleving van de woonomgeving in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat ongeveer eens per zes jaar dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en 8000 inwoners van Nederland hebben meegedaan. De vorige geurhinderkaarten dateerden uit 2011 en focusten nog op hinder per gemeente. De informatie is nu beschikbaar per provincie. Hierdoor is helaas geen uitspraak te doen over plaatselijke geurhinder. Maar nieuw is wel de inventarisatie van hinder door open haarden, barbecues en vuurkorven.  

Bewegen is gezond

Iedereen weet het, maar lang niet iedereen doet het, genoeg bewegen. Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks tenminste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Maar nodigt uw omgeving ook uit tot bewegen? Daarvoor is de kaart Kernindicator beweegvriendelijke omgeving (BVO) ontwikkeld. Hierop kunt u zien welke gemeenten de faciliteiten en omgeving bieden die u uitnodigen tot beweging. Op de kaart Beweegrichtlijn per wijk kunt u zien hoeveel procent van de bevolking boven de 19 jaar in uw wijk zich houdt aan de beweegrichtlijn.

*Let op, de kaart is gebaseerd op de AHN3. Omdat deze nog niet voor Oost-Nederland beschikbaar is, is de platte dakenkaart ook nog niet beschikbaar voor Oost-Nederland.