Sinds een jaar werkt ingenieursbureau Movares met de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Zij zetten deze informatie in bij het maken van een quick scan.

Met deze quick scan wordt de kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht, op wijk- of buurtniveau. "Onze doelgroep bestaat uit gemeenten die met de Omgevingswet bezig zijn en voor gezondheid een integraal beleid moeten gaan voeren," zegt Camiel Dijkers, consultant van Movares.

De tool is bedacht door Nicole van der Waart, stedenbouwkundige bij Movares. Zij ontwikkelde dit instrument dat na zorgvuldige invulling bestaat uit een roos en assen waarmee inzicht wordt gegeven in de relatie tussen gezondheid en omgeving. Voor het invullen wordt een aantal kaarten uit de Atlas Leefomgeving gebruikt, onder andere de fijnstofkaarten, geluidskaarten en kaarten over fiets- en wandelmogelijkheden. Daarnaast geeft de Atlas Natuurlijk Kapitaal input op het gebied van waterbergend vermogen of potentiële invang van fijnstof door vegetatie. Maar ook informatie van PDOK, de Klimaateffect-atlas, satellietdata en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) worden meegenomen. Indien beschikbaar wordt ook gebruikt gemaakt van lokale data.

Doelen en financiën

De quick scan is inmiddels uitgevoerd voor vier gemeenten: Helmond, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht. De tool helpt om de problematiek van gezonde verstedelijking integraal op te pakken. "De tool is vooral een praatplaatje," zegt Camiel. "Het is een handvat om met elkaar om tafel te gaan zitten over de te nemen maatregelen. De tool helpt ook om inzichtelijk te maken dat maatregelen op meerdere niveaus kunnen bijdragen aan de doelstelling.

Daar waar je bijvoorbeeld een fietspad aanlegt, zal de luchtkwaliteit verbeteren en worden mensen gezonder door te bewegen. Dat betekent dat het fietspad wellicht bekostigd kan worden uit zowel het potje van de afdeling Verkeer en Vervoer als uit het potje van Welzijn en Zorg. De quick scan en de daaruit voortkomende vervolgstappen zorgen er dus voor dat het een ambtenaar gemakkelijker wordt gemaakt om over schotten heen te denken en om met duidelijke verzoeken naar de juiste plek binnen de organisatie te gaan."

Wens voor brondata

Movares heeft zeker profijt van de informatie uit de Atlas, maar er zijn ook wensen. Camiel:" Wij zijn nu steeds bezig om allerlei informatie uit kaarten te halen. Eigenlijk gaat dat nog wat op een houtje-touwtje-manier. We willen graag over de achterliggende data uit de kaarten beschikken, maar nu moeten we informatie op een gekunstelde manier uit de kaarten trekken. Wij zien de plaatjes, niet de data." Oftewel, Camiel zou dolgraag de data die achter de kaart zit direct in hun tools willen kunnen binnenhalen. "Als de benodigde gegevens goed gedefinieerd zijn en je vervolgens geautomatiseerd je quick scan kunt invullen, dan is de dienstverlening niet alleen sneller maar ook betrouwbaarder."

Daar komt ook het belang van reproduceerbaarheid bij kijken.  Als iemand de scan herhaalt, met dezelfde invoergegevens, moet diegene op dezelfde resultaten uitkomen. Daarmee win je aan deugdelijkheid. "Ik vind reproduceerbaarheid belangrijker dan de actualiteit van de informatie," aldus Camiel.