Maurits Dorlandt

De Atlas wordt inmiddels door heel wat partijen omarmd. Zo ook door docenten. We spreken Maurits Dorlandt van Avans: "Ik geloof heilig in deze vorm van informatievoorziening."

De Atlas wordt inmiddels door heel wat partijen omarmd. Zo ook door docenten bij Avans Hogeschool in Noord-Brabant. Zij willen de komende jaren nog veel meer gaan doen met geografische informatie systemen en met Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal. Zo moet het ontsluiten en gebruiken van geodata in het derde jaar van de opleiding Environmental Sciences, Sustainable Energy & Technology (ESSET ) een specialisatie-richting worden. Docent en onderzoeker Maurits Dorlandt vertelt over zijn ambities en die van de opleiding. "Ik geloof heilig in deze vorm van informatievoorziening."

Maurits werkt nu een kleine 3 jaar bij Avans hogeschool. Zijn studenten doen momenteel onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van stikstofdepositie in de Loonse en Drunense Duinen. Door metingen en dronebeelden te maken, proberen zij te achterhalen waar de hoge stikstofdepositie in dit natuurgebied vandaan komt. Vervolgens kan er een natuurbeheerplan worden gemaakt dat hierop is aangepast. Maurits: "Het is belangrijk om iets te verifiëren, zodat je kunt gaan nadenken over de beste beheermaatregel. Je mag dan de oorsprong van het stikstof kennen: boeren, snelwegen en industrie, maar je wilt elk afzonderlijk aandeel in veel meer detail ontrafelen. De studenten kijken nu of zij droge depositie beter in beeld krijgen door bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden metingen te verrichten. Het mooie voor de studenten aan dit onderzoek is, dat wanneer ze oorzaak en gevolg goed in beeld hebben gebracht, ze die kennis zelf kunnen verspreiden. Op die manier kan zo'n onderzoek bijdragen aan oplossingen voor partijen zoals RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) , Natuurmonumenten en de provincie."

Grote ambities

Voorgaande sluit aan bij wat hij het grootste probleem van de wereld noemt: "lack of knowledge & awareness." In het Engels. Hier merk je dat de Milieukunde-opleiding geheel in het Engels verloopt. Dat moet ook wel, want de helft tot een derde van de studenten komt vanuit het buitenland. Mogelijk komt het door die buitenlandse context dat er groot wordt gedacht. Maurits: "Het is belangrijk voor de toekomst dat wij allerlei noodzakelijke veranderingen op gang brengen. We staan voor zoveel uitdagingen in de wereld en geo-informatie kan inzicht bieden in oplossingen. Je kunt bijvoorbeeld jaarlijks vogels of zwerfvuil monitoren en dan geleidelijk een trend zien en die effectief aanpakken. Dat is van groot belang voor de wereld."

Aan ambitie geen gebrek en dat is mooi om te horen. De plannen van de opleiding gaan duidelijk in de richting van veel meer gebruik en inzet van geodata. "We hebben als opleiding nu het vergevorderde plan om environmental geography een hoofdrichting te laten zijn van het derde jaar. En onze ambitie – en die van mijzelf- is om deze vorm van onderzoek en ontwikkeling naar andere landen te exporteren." Dit vergt wel investeringen zoals een goede drone en een infrastructuur die ‘geodata-proof' is."

Mensen betrekken

Zaken blootleggen, structureel informatie verzamelen, en deze data open beschikbaar maken. Het zijn volgens Maurits allemaal belangrijke elementen voor onze toekomst. De toekomst van de hele wereld. Vandaar ook dat hij erop gebrand is om hoog in te zetten. "Ik geef les aan de volgende generatie wereldburgers."

Aan ideeën geen gebrek. "Wat ik mooi zou vinden is als de Atlas Leefomgeving veel meer laat zien wat de toegevoegde waarde is van alle getoonde informatie. Jullie zouden alles dichter bij de burger kunnen laten komen. Nu kijkt die burger misschien afstandelijk naar de kaarten en getallen en waarden, maar zegt het hem of haar niet veel. Het zou van meerwaarde zijn als die burger op een gegeven moment denkt: ‘hee, het gaat om mij', of nog beter: ‘ik kan zelf iets doen om mijn leefomgeving te verbeteren'. Hoe leuk zou het zijn om stadsbewoners de plekken waar ze zwerfafval vinden op een kaart te laten invullen? En dat je na een jaar precies ziet waar het meeste vuil ligt? Daarmee kun je naar de gemeente om samen een plan opstellen om jouw buurt schoner te maken. Laat de burger dichterbij komen.  Laat de mensen zien wat er met alle verzamelde informatie wordt gedaan."

One step beyond

Deze docent zou dus graag zien dat de Atlassen meer een interactie aan gaan met de gebruikers. Of in zijn uitdrukking: "Geen oneway maar een dialoog." "Zo ga je van informatievoorziening en voorlichting weer een stap verder." Zelf wil Avans ook een actieve rol spelen in de big data beweging. "Als iedereen die dit belangrijk vindt hieraan mee doet, krijgen we vanzelf een grote community. Gezamenlijk kunnen we een vuist maken. De Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal spelen daarin een grote rol."

Lees hier meer over het werk van studentengroep 1 en studentengroep 2 in de Loonse en Drunense duinen.