Op de kaart zie je de ligging van bunkerstations met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren). Het gaat hier om het opslaan van vloeibare brandstoffen in een bunkerstation, bedoeld in artikel 4.522 van het Besluit activiteiten leefomgeving, met uitzondering van bunkerstations die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.

Plaatsgebonden risico

De contouren rondom bunkerstations zijn terug te vinden in artikel 4.524 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden vanaf het vulpunt of de zijde gelegen langs de scheepvaartroute. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat een bunkerstation geen aandachtsgebieden heeft.

Wie heeft de kaart Opslag van brandstoffen in bunkerstations gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.