Op de kaart zie je de ligging van opslagtanks voor gassen met vergunningplicht met daarbij de berekende plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en aandachtsgebieden.

Het gaat hier om:

 • Het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2, bedoeld in artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:

  • a. meer dan 1.500 kg ammoniak; of

   b. meer dan 1 m3 andere giftige of bijtende gassen.

 • Het opslaan in een opslagtank van gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, bedoeld in artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.

 • Het opslaan in een opslagtank van meer dan 13 m3 propaan of propeen, bedoeld in artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het opslaan van:

  • a. ten hoogste 50 m3 met een jaarlijkse doorzet van meer dan 600 m3; of

   b. meer dan 50 m3.

 • Het opslaan in een opslagtank van brandbare gassen van ADR-klasse 2, bedoeld in artikel 3.22, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om meer dan 13 m3 acetyleen.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom de opslagtank voor gassen moeten worden berekend als terug te vinden in bijlage VII onder E, onder 3, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder E, onder 3, van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat de aandachtsgebieden van een opslagtank voor gassen berekend moeten worden.

Per 1 januari 2025 verandert de rekenmethode voor aandachtsgebieden. Daarom worden de berekeningen nu opnieuw gemaakt. In 2024 is daarom nog niet alle informatie per aandachtsgebied bekend. Wel wordt alvast getoond rondom welke bedrijfsactiviteiten nog gifwolkaandachtsgebieden worden berekend. Ze zijn te herkennen aan de term 'placeholder' en hebben een grijze kleur/streepje.

Meer informatie over hoe om te gaan met aandachtgebieden tijdens de overgangsperiode is te vinden op de website van het informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 12 april 2024.