Op de kaart zie je de ligging van de opslagtanks voor vloeistoffen en tankcontainers of verpakkingen die worden gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen, met de daarbij berekende plaatsgebonden risicocontouren (10-6 contouren) en aandachtsgebieden.

Het gaat hier om:

 • Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om meer dan 1 m3.
 • Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1 of 2, of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP verordening, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
  • a. meer dan 1 m3; en

   b. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1 of 2, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening; of

   c. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening, als die:

    1°. bij inademing acuut toxisch zijn; of

    2°. bij opname door de mond acuut toxisch zijn, voor zover die stoffen niet kunnen worden ingedeeld in die klasse bij inademing of blootstelling aan de huid.

 • Het opslaan in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 150 m3, bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder h, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:
  • a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II;

   b. en een bovengrondse opslagtank of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom de opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen moeten worden berekend. Dit is terug te vinden in bijlage VII onder E, onder 4, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder E, onder 4, van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat de aandachtsgebieden van een opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen berekend moeten worden.

Per 1 januari 2025 verandert de rekenmethode voor aandachtsgebieden. Daarom worden de berekeningen nu opnieuw gemaakt. In 2024 is daarom nog niet alle informatie per aandachtsgebied bekend. Wel wordt alvast getoond rondom welke bedrijfsactiviteiten nog gifwolkaandachtsgebieden worden berekend. Ze zijn te herkennen aan de term 'placeholder' en hebben een grijze kleur/streepje.

Meer informatie over hoe om te gaan met aandachtgebieden tijdens de overgangsperiode is te vinden op de website van het informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het REV.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 12 april 2024.