Op de kaart zie je de ligging van opslagtanks voor het opslaan van zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium of lachgas in een opslagtank met daarbij de plaatsgebonden risicocontouren ( 10-6 contouren). Het gaat hier om opslagtanks bedoeld in artikel 4.902 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als de activiteit niet als vergunningsplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid, van dat besluit.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze opslagtanks zijn terug te vinden in artikel 4.905 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat deze opslagtanks geen aandachtsgebieden hebben.

Wie heeft de kaart Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.