In het kort

Wat ziet u?

In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die zijn gebruikt voor de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De meetlocaties liggen in onverdachte gebieden. Voor iedere locatie zijn ook de meetwaarden van de verschillende PFAS stoffen beschikbaar. Deze meetwaarden zijn in te zien door eerst op de i-knop links in het scherm te klikken en vervolgens op een meetlocatie in de kaart te klikken.

Over PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten omdat ze water, vet en vuil afstoten. Door gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. PFAS breken niet af, kunnen zich makkelijk verspreiden in het milieu en kunnen ophopen in dieren, planten en het menselijk lichaam. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar de risico’s van PFAS voor de gezondheid en het milieu. Over de kaart

Achtergrond
Eind 2019 heeft het RIVM tijdelijke achtergrondwaarden gepubliceerd voor de stoffen PFOS en PFOA in de Nederlandse landbodem. De tijdelijke achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de concentraties van PFOS en PFOA die in onverdachte gebieden aangetroffen kunnen worden.

Gebruikte gegevens
De tijdelijke achtergrondwaarden zijn afgeleid op basis van gegevens van onder meer provincies, gemeenten en waterschappen. Deze meetgegevens komen uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, op plekken waar de grond relatief schoon is, dus zonder direct aanwijsbare vervuilende bron. Voor het afleiden van definitieve achtergrondwaarden gaat het RIVM in 2020 metingen doen in de bodem op circa honderd geselecteerde locaties in Nederland. De gebruikte methodiek wordt hier beschreven, en de meetgegevens kunt u hier downloaden.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 10-02-2020.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.