Op de kaart zie je de ligging van ondergrondse opslagtanks voor het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR klasse-3 met daarbij de plaatsgebonden risicocontour (10-6 contouren). Het gaat hier om opslagtanks bedoeld in artikel 4.958 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om:

    a. het opslaan van vloeibare brandstoffen voor het tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen vanaf de wal, met uitzondering van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger en van opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.

    b. het opslaan van organische oplosmiddelen.

Plaatsgebonden risico

De omvang van de contouren rondom deze opslagtanks zijn terug te vinden in artikel 4.962 en 4.963 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit zijn vaste afstanden gemeten vanaf het vulpunt voor brandstoffen en vanaf het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen voor organische oplosmiddelen. Binnen deze contouren mogen geen (zeer) kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties aanwezig zijn.

Aandachtsgebieden

Uit bijlage VII, onder A, onder 10 van het Besluit kwaliteit leefomgeving volgt dat deze opslagtanks geen aandachtsgebieden hebben.

Wie heeft de kaart Opslag brandbare vloeistoffen ondergronds gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data is door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 14 december 2023.