In het kort

Wat ziet u

De preparatiezones geven de gebieden aan waarbinnen beschermende maatregelen voor de bevolking zijn voorbereid, voor het geval dat er een ongeluk met een nucleaire installatie plaatsvindt. Afhankelijk van de werkelijke ernst van een incident kunnen de afstanden waarbinnen maatregelen worden ingesteld worden uitgebreid of verkleind, of zich beperken tot een deel van de cirkel. Voor de nucleaire installaties in België en Duitsland zijn vergelijkbare afstanden bepaald in het Landelijk Crisiplan Straling.

Wat doet de overheid?

De overheid heeft noodplannen voor de bestrijding van een kernongeval en heeft daarnaast ook voorbereidingsmaatregelen getroffen in bepaalde gebieden (de preparatiezones). Het gaat daarbij om drie zones:

  • evacuatiezone;
  • slikken van jodiumtabletten voor alle inwoners t/m 40 jaar, en een schuilzone;
  • slikken van jodiumtabletten voor kinderen < 18 jaar en zwangere vrouwen. 

Veelal wordt bij een kernongeval slechts in een deel van het gebied waar voorbereidingsmaatregelen zijn getroffen, ook daadwerkelijk maatregelen genomen. Tijdens een kernongeval maken deskundigen bij de overheid een berekening op basis van onder andere de hoeveelheid radioactieve stoffen die vrij dreigen te komen, de afstand tot de reactor en de weersomstandigheden. Op basis van deze berekeningen worden de maatregelen bepaald die nodig zijn om de kans op besmetting van de bevolking met radioactieve stoffen zo klein mogelijk te maken. In zijn algemeenheid geldt: hoe verder weg van de kernreactor, hoe lager de verwachte blootstelling aan radioactieve stoffen.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door de Atlas Leefomgeving op basis van gegevens in het Landelijk Crisiplan Straling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer weten?

De kans op een kernongeval is erg klein. Kernreactoren zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid enkele algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vindt u in dat geval onder andere op crisis.nl of via uw regionale omroep. U ontvangt ook een bericht via NL-Alert.

U kunt meer over straling en kernongevallen  lezen op de site van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen.

 Datum laatst gewijzigd: 01-09-2021

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.