Aandachtsgebieden zijn gebieden waarbinnen mensen in gebouwen, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Denk bij gebouwen bijvoorbeeld aan woningen, winkels of scholen. Bij nieuwbouwplannen in aandachtsgebieden heeft jouw gemeente extra aandacht voor de veiligheid van personen. Het type aandachtsgebied maakt direct zichtbaar door welke gevaren (brand, explosie of gifwolk) de omgeving kan worden getroffen. Op de kaart staan drie soorten aandachtsgebieden:

- brandaandachtsgebied;

- explosieaandachtsgebied;

- gifwolkaandachtsgebied.

Hoe zijn aandachtsgebieden bepaald?

Aandachtsgebieden zijn berekend met modellen. Voor enkele activiteiten, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen, worden aandachtsgebieden niet berekend. Hiervoor zijn vaste afstanden vastgesteld. De vaste afstanden zijn opgenomen in bijlage VII van het Besluit kwaliteit Leefomgeving. De omvang van een aandachtsgebied is weergegeven op de kaart.

Per 1 januari 2025 verandert de rekenmethode voor aandachtsgebieden. Daarom worden de berekeningen nu opnieuw gemaakt. In 2024 is daarom nog niet alle informatie per aandachtsgebied bekend. Wel wordt alvast getoond rondom welke bedrijfsactiviteiten nog aandachtsgebieden worden berekend. Ze zijn te herkennen aan de term 'placeholder' en hebben een grijze kleur/streepje.

Wonen en werken in een aandachtsgebied

Een belangrijk doel van aandachtsgebieden is om gemeenten bij nieuwbouwplannen rekening te laten houden met ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als een gemeente bijvoorbeeld nieuwe woningen in een aandachtsgebied toestaat, bepaalt zij of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn, zoals het versterken van gebouwen of het informeren van inwoners over schuilmogelijkheden. Gemeenten moeten bij nieuwbouw in een gifwolkaandachtsgebied tenminste in de eerste 1.500 meter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data zijn door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Wilt u meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 7 maart 2024.