Op deze kaart zie je alle locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn met een extern veiligheidsrisico. Hieronder vallen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen maar bijvoorbeeld ook wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen. Ook zie je de bijbehorende perceelsgrenzen. In de legenda staat een overzicht van deze activiteiten. Onder het kopje Externe veiligheid - indeling per activiteit is er voor iedere activiteit een aparte kaart beschikbaar.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij het maken, gebruiken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Een voorbeeld van een activiteit die valt onder het externe veiligheidsbeleid is de opslag van vuurwerk of munitie. Ook windturbines hebben een extern veiligheidsrisico en staan daarom op deze kaart.

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.


Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 17 februari 2024.