Je ziet op de kaart de geschatte soortendiversiteit per vierkante kilometer. De zeven belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen. Dit zijn vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels.

Hoe donkerder groen hoe meer verschillende soorten planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen ten opzichte van een ander gebied. Hoe meer soorten planten en dieren ergens voorkomen, hoe meer biodiversiteit er is.

Hotspots waar soortendiversiteit hoog is  

Langs de kust en in waterrijke gebieden zoals langs rivieren is de soortendiversiteit hoog en kleurt de kaart donkergroen. Ook in steden vind je veel verschillende soorten planten en dieren.

Wie heeft de Soortendiversiteit-kaart gemaakt?

De gegevens van deze kaart komen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Een uitgebreide beschrijving van de methode die is gebruikt om de kaart te maken vind je hier. De kaart geeft een schatting van de relatieve soortenaantallen weer. De kaart zegt dus niets over het wel of niet voorkomen van beschermde soorten onder de Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. Wel kun je met deze kaart relatief soortrijke gebieden onderscheiden van de relatief soortarme gebieden. In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke plek even intensief is waargenomen.

Wil je de gegevens van deze kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.  Je kunt de kaart daar ook downloaden en dan openen met software voor kaarten.

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 18-10-2022.