Op de kaart zie je de geschatte soortendiversiteit van de Rode-Lijstsoorten in Nederland per kilometerhok. Deze Rode Lijst is een overzicht van soorten die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De IUCN/Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron over de status van dier- en plantensoorten. Voor Nederland zijn er voor 18 soortgroepen ook Rode Lijsten opgesteld.

Rode-Lijstsoorten vooral in gebieden met hoge biodiversiteit

Hoe donkerder groen, hoe meer Rode-Lijstsoorten er in dat gebied voorkomen. Langs de kust, maar ook in Limburg, rond Nijmegen, in Overijssel en Drenthe kleurt de kaart donkergroen. Daar zijn veel soorten aanwezig die op de Rode Lijst staan.
In deze gebieden is de biodiversiteit hoog en vind je verschillende soorten vegetatie die weer verschillende soorten dieren aantrekt.

Veel gebieden in Nederland kleuren lichtgeel of lichtgroen. Daar komen weinig soorten planten en dieren voor.

Wie heeft de kaart Soortendiversiteit van Rode-Lijstsoorten gemaakt?

De gegevens uit deze kaart komen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Een uitgebreide beschrijving van de methode die is gebruikt om de kaart te maken vind je hier. De kaart geeft een schatting van de soortenaantallen weer. De kaart zegt dus niets over het wel of niet voorkomen van beschermde soorten onder de Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet. Wel kun je met deze kaart zien waar er in Nederland gebieden zijn waar veel Rode Lijst-soorten voorkomen en in welke gebieden de Rode Lijst-soorten onder druk staan. In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke plek even intensief wordt waargenomen.

Wil je de gegevens van deze kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.  Je kunt de kaart daar ook downloaden en dan openen met software voor kaarten.

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 18-10-2022.