Afbeelding

Verhuisdozen

Hoe tevreden zijn Nederlanders over hun woning?

Veel Nederlanders (87%) zijn tevreden met hun woning. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ruimte voor wonen (2021). Het maakt daarbij veel uit of het om kopers of huurders gaat.  Van de huizenbezitters is 95% (zeer) tevreden tegenover 72% van de huurders. Het maakt ook uit of je op het platteland of in een (grote) stad woont. In gemeenten met grote steden zijn wat minder mensen tevreden, waarschijnlijk omdat ze niet altijd een woning kunnen bemachtigen die aan al hun eisen voldoet.

 

Meer woningen met zonnepanelen

Het is natuurlijk fijn als je met je woning een bijdrage kunt leveren aan een duurzame toekomst. En steeds meer mensen doen dat! Bij eengezinskoopwoningen is het percentage woningen met zonnepanelen meer dan verdubbeld: van 14% in 2018 tot 30% in 2021. Ook hebben steeds meer huizen een warmtepomp.

Hoe tevreden zijn Nederlanders over hun buurt?

Uit Ruimte voor wonen blijkt dat 85% van de Nederlanders tevreden is over de woonomgeving. Maar niet alle bewoners zijn gehecht aan de buurt waarin zij wonen. Onder huiseigenaren is 60% aan zijn of haar buurt gehecht tegenover ongeveer 50% van de huurders. 

Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) vroeg wat mensen vonden dat in hun buurt beter kon in een onderzoek naar de leefomgeving en het milieubeleid (2020). Een top tien:
1)   Schone lucht  
2)   Schone buurt: geen zwerfafval  
3)   Zorg voor oude mensen 
4)   Voorkomen van lawaaioverlast 
5)   Toegang tot schone energie en woningisolatie 
6)   Aandacht voor natuur in de stad  
7)   Activiteiten voor jongeren  
8)   Voorbereid zijn op extreem weer: hitte en wateroverlast 
9)   Openbaar vervoer  
10) Ruimte om te parkeren   

Check je plek geeft een beeld hoe jouw leefomgeving scoort op diverse aspecten. Typ je adres in en je krijgt met één klik inzicht in de kwaliteit van jouw leefomgeving. 

Check je plek!

Breder kijken naar gezondheid

De leefomgeving heeft invloed op de gezondheid van de mensen die er wonen. Aantrekkelijke en veilige fiets- en wandelroutes, parken en speelplekken maken het bijvoorbeeld leuker en makkelijk om te bewegen. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt dat mensen meer bewegen en minder vaak de huisarts bezoeken.

Het model van twee RIVM-onderzoekers (Van Kamp en Leidelmeijer) daagt ons uit om breder te kijken naar de factoren die de leefomgeving en de kwaliteit van leven beÏnvloeden. Je gezondheid en welzijn worden niet alleen bepaald door de omgeving waarin je woont, maar ook door de mensen uit die omgeving en jouw relaties met die mensen. Zo kunnen ook jouw buren een rol spelen in hoe fijn jij ergens woont.  Of persoonlijke factoren. Je kunt in nog zo'n mooie omgeving wonen, maar als je eenzaam bent en geen waardevolle relaties hebt met mensen uit je omgeving, zul je daar minder van genieten. 

In het nadenken over een gezonde stad en gezonde inwoners is een bredere focus een goed vertrekpunt. Dat kun je zelf ook in de praktijk toepassen. Samen met je buurtbewoners zorgen voor meer groen maakt niet alleen je straat mooier, het zorgt er ook voor dat jouw straat beter bestand is tegen heftige regenbuien. Ga op zoek naar die win-winsituaties.

Afbeelding

Model Prettig wonen

Afbeelding

Kaart laat milieugezondheidsrisico's zien in Nederland

Hoe zet je gezondheid op de kaart?

Bij ruimtelijke plannen is het belangrijk om de mogelijke effecten op de gezondheid vooraf goed in kaart brengen. Daar bestaan verschillende methoden voor. Hieronder bespreken we twee methoden.

De  Milieugezondheidsrisicokaart  van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat zien wat het effect is van luchtvervuiling en omgevingsgeluid samen op de gezondheid. Hoe groot zijn de effecten op de gezondheid? Dat hangt af van de ligging van steden, wegen, industrie en vliegvelden. Beleidsmakers zoeken vaak plekken waar nog kan worden gebouwd zonder de gezondheid van omwonenden te verslechteren. Vaak stapelen risicofactoren zich op. Op plekken waar veel luchtvervuiling is, is ook de geluidsbelasting hoog. De MGR kan laten zien hoe nieuwe plannen uitpakken voor het hele gebied. Worden de lasten gelijk verdeeld? 

De Gezondheidseffectscreening (GES) neemt niet alleen lucht en geluid mee, maar ook veiligheid, geur en stralingsbelasting. De provincies Noord-Brabant en Utrecht maken bijvoorbeeld GES-kaarten om te laten zien waarom zij bepaalde beleidsmaatregelen nemen. Ook GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en  maken gebruik van deze methode. 

Hoe is het nu wettelijk geregeld?

De  Wet ruimtelijke ordening regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor woningbouw en bedrijventerreinen en bouw van nieuwe plekken voor bedrijven. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening in een gemeente.  In een bestemmingsplan leggen gemeenten het gebruiksdoel en type bebouwing voor een gebied vast. Bijvoorbeeld of er een woonwijk of industriegebied mag worden gebouwd en of er hoog- of laagbouw mag komen.

Provincies voeren het landschapsbeleid uit. Het is hun taak om te zorgen voor voldoende groene ruimte in en rondom de steden.

De Rijksoverheid, provincies en gemeenten beschrijven in structuurvisies welke ontwikkelingen zij verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook geven overheden aan hoe zij die ontwikkelingen willen sturen of uitvoeren. De Rijksoverheid beschrijft de ontwikkelingen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Hierin staat hoe Nederland er in 2040 uit moet zien.

Afbeelding

Dordwijkzone

Afbeelding

Vier verbeteringen omgevingswet

Wat verandert er als de Omgevingswet ingaat?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Denk aan wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet wil zorgen voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Met de nieuwe wet kunnen besluiten sneller worden genomen, is er ruimte voor lokaal maatwerk en de wet maakt een samenhangende aanpak van de leefomgeving mogelijk.  Ook wil de wet ervoor zorgen dat  burgers en ondernemers beter worden betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. 

Omgevingsvisie

De Omgevingswet gaat op 1 juli 2023 in werking. Structuurvisies en bestemmingsplannen worden dan vervangen door omgevingsvisies en omgevingsplannen. 

De overheid geeft in de omgevingsvisie aan hoe de leefomgeving er in de toekomst uit gaat zien.  Welke mogelijkheden zijn er voor wonen, werken, recreëren en ondernemen? De visie richt zich ook op een gezond en veilig leefklimaat. Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten allemaal verplicht een omgevingsvisie opstellen voor hun hele grondgebied.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschrijft de Rijksoverheid de toekomst van de leefomgeving in Nederland. Vier belangrijke punten staan centraal.  Hoe bereiden we onze leefomgeving voor op klimaatverandering en zorgen we voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem? Hoe maken we ruimte voor de overgang naar een circulaire economie? Hoe zorgen we voor sterke en gezonde steden? En hoe zorgen we voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied? 

In de gemeentelijke omgevingsvisie legt de gemeente haar plannen en doelen voor de leefomgeving voor de toekomst vast. De gemeente maakt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. Elke gemeente moet uiterlijk 2024 een omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Omgevingsloket

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een 1 digitaal loket: het Omgevingsloket. Hier kan je je oriënteren, checken of je een vergunning nodig hebt, en aanvragen en/of meldingen doen. Het Omgevingsloket vervangt 3 bestaande toepassingen, Ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket online en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). 

In het Omgevingsloket staat alle beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving. Dit kan op een kaart of in de vorm van regels. Iedereen kan zo dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving bekijken en gebruiken.

Via Regels op de kaart kan je de regels van omgevingsdocumenten bekijken die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen.

Via vragenbomen in de Vergunningcheck kan je zien welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht op een locatie geldt voor een initiatief. De rijksregels en de lokale regels van gemeenten, provincies en waterschappen zijn via het Omgevingsloket te checken. 

Je kan een aanvraag of melding indienen via het Omgevingsloket. Dit gaat ook met vragenbomen. Vanuit de Vergunningcheck komen ze automatisch bij het juiste formulier. 

Gezondheid voorop!

In de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 wordt een route uitgestippeld om Nederland gezonder te maken. De nota is opgesteld aan de hand van vier gezondheidsvraagstukken, waarvan drie voor de leefomgeving: 

1. gezondheid in de fysieke en sociale omgeving
De leefomgeving en de fysieke inrichting hebben een positieve invloed op gezondheid. Dit moet gebruikt worden om de mensen te verleiden om te bewegen en te spelen, gezonde keuzes te maken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

2. gezondheidsachterstanden verkleinen
Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. De gezondheidsbevordering via de leefomgeving wordt met voorrang toegepast in wijken en buurten met gezondheidsachterstanden.  Lees meer hoe Rotterdam dit oppakt.

3. vitaal ouder worden
Hoe houden we de groeiende groep ouderen vitaal en zorgen we ervoor dat ze zo lang mogelijk vitaal blijven? Lees hier meer tips.  

Plaatje Leefbaarheid