In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van zijn of haar buren.

Gezondheid

Geluid is in Nederland een van de grootste milieuproblemen. De grootste bron van geluidhinder is het wegverkeer.  Veel mensen hebben in ons land last van geluid. Of mensen last hebben van een geluid hangt af van:

- De kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid.

- De situatie: wie maakt het geluid en wanneer?

- En de persoon: hoe gevoelig ben je voor geluid?

Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Door geluidhinder kan het zijn dat je:

- Slecht slaapt, waardoor je minder goed uitrust.

- Minder goed kunt opletten op het werk of op school.

- Stress krijgt.

- Sneller boos wordt.

Je kunt ook klachten krijgen door geluid als je geen hinder hebt. Woon je bijvoorbeeld op een plek waar de buren regelmatig ’s nachts veel lawaai maken? Dan heb je meer kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook als je geen last hebt van het lawaai.

Wat doet de overheid?

Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen wettelijke geluidsnormen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan waar u terecht kunt bij burenoverlast. Ook kunt u terecht bij problemenmetjeburen.nl.

Herkomst kaart en gegevens

De kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de situatie in 2020. De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Monitor Volksgezondheid van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en in Nederland. Alleen volwassenen van 19 tot 65 jaar zijn meegenomen in dit vragenlijstonderzoek, dat elke 4 jaar wordt herhaald om de gezondheid op lokaal niveau te meten. De cijfers van 2020 zijn mogelijk beïnvloed door (maatregelen vanwege) het coronavirus.

Over de kaart

Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Hiervoor is het nodig om die gegevens regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken. De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid maakt dat mogelijk. In de Monitor Gezondheid verzamelen GGD’en en thuiszorgorganisaties op vergelijkbare wijze de gezondheidsinformatie. Gemeenten, provincies en rijk kunnen zo een beeld krijgen of het gevoerde beleid zijn vruchten afwerpt. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als basis voor nieuwe beleidsplannen en bij het vaststellen van prioriteiten.

Door wie

De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, GGD Nederland, en de GGD’en in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De organisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde gegevens voor het uitvoeren van lokale en nationale surveillancetaken.

Wanneer is iemand gehinderd

Aan de deelnemers van de Monitor Gezondheid is gevraagd om met een getal van 0 tot 10 aan te geven in welke mate geluid van een aantal bronnen hen in de afgelopen 12 maanden hinderde, stoorde of ergerde wanneer zij thuis waren. Deelnemers die een geluidbron hoog scoorden worden aangemerkt als ernstig gehinderd. Hieruit is met een statistisch model en rekening houdend met de opzet van het onderzoek een schatting gemaakt van het percentage ernstig gehinderden per gemeente.

laatst bewerkt 1-3-2022

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.