Op deze kaart zie je hoeveel omgevingsgeluid er gemiddeld ’s nachts is in stedelijke gebieden. Geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Wegen, treinen, industrie en vliegveld

Je ziet op de kaart een netwerk van wegen en sporen rood oplichten in agglomeraties (stedelijk gebied met meer dan 100.000 inwoners). Dat betekent dat het geluidsniveau meer dan 65 dB is. Bij Amstelveen zie je het geluid rondom Schiphol lichtgeel oplichten.

Wie maakte de kaart Geluid van agglomeraties 's nachts?

De gemeenten in de agglomeraties maakten 4 kaarten met gegevens uit 2021: per geluidsbron (vliegvelden, wegen, spoorwegen en industrie) 1 kaart. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) voegde deze 4 kaarten samen. Volgens Europese regelgeving (Environmental Noise Directive, END) moeten deze kaarten elke 5 jaar gemaakt worden. Nog niet alle gemeenten in agglomeraties leverden gegevens. Het geluid is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening-Night). Het geluid is uitgedrukt in Lnight. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) tussen 23 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart(en). Heb je vragen? Mail onze helpdesk. Let op: het geluid van de 4 bronnen is niet bij elkaar opgeteld op deze kaart. Alleen het geluid van hoofdwegen en gemeentewegen is opgeteld. Het optellen van geluid van verschillende geluidsbronnen is wél gebeurd voor de kaart Geluid in Nederland van het RIVM met het STAMINA-model. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14 maart 2023.